Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт
Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину - измена 2

Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину - измена 2

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: I СУ-2-25/17 

Дана: 7. новембар 2017. године

К р а г у ј е в а ц

 

 

На основу чл. 34 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16) и чл. 46, 47 и 48 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, 70/11, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), по прибављеном мишљењу судија, председник Апелационог суда у Крагујевцу судија Дубравка Дамјановић утврдила је и на седници свих судија дана 7. новембра 2017. године саопштила

 

  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину бр. I СУ-2-35/16 од 21. 12. 2016. године са изменом од 7. 3. 2017. године, након избора нових судија за Апелациони суд у Крагујевцу Гордане Вељовић, Слободана Петровића и Зорице Јовановић, мења се:

у одељку „III - Судска одељења“, тако што у другом ставу одељка, у трећем реду, уместо броја „46“ треба да стоји „49“;

-  у одељку VII - Грађанско одељење, на тај начин што се у Грађанско одељење уместо 16 распоређује 18 судија у шест судских већа и на тај начин што састав 1, 3. и 5. већа остаје неизмењен, мења се састав 2. и 4. већа и формира 6. веће, тако да састав 2, 4. и 6. већа чине судије:

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Ацо Вучићевић – председник већа

2. судија Надежда Видић - члан већа

3. судија Гордана Вељовић - члан већа

 

4. ВЕЋЕ

1. судија Илија Зиндовић – председник већа

2. судија Грозда Арнаут  - члан већа

3. судија Ана Спасић - члан већа

 

6. ВЕЋЕ

1. судија Наташа Стевановић – председник већа

2. судија Тања Павловић-Недељковић – члан већа

3. судија Слободан Петровић – члан већа

 

-  у одељку VIII - Одељење за радне спорове, на тај начин што се у Одељење за радне спорове уместо 12 распоређује 13 судија у четири судска већа и на тај начин  што састав 1. и 2. већа остаје неизмењен, док састав 3. већа и 4. већа чине судије:

 

3. ВЕЋЕ

1. судија Сузана Видановић – председник већа

2. судија Марија Петковић – члан већа

3. судија Гордана Тошић – члан већа

4. судија Наташа Петровић – члан већа

 

4. ВЕЋЕ

1. судија Јасминка Вукановић – председник већа

2. судија Радмила Николић – члан већа

3. судија Зорица Јовановић – члан већа

 

 

У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину бр. СУ I-2-35/16 од 21. 12. 2016. године са изменом од 7. 3. 2017. године, остаје неизмењен.

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СУДА

                                                                                                        Дубравка Дамјановић

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана сазнања.

 

Службена белешка:

Истакнуто на огласној табли суда на дан  7. новембра 2017. године

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу