Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт
Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину - измена 3

Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину - измена 3

Р е п у б л и к а С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2-32/17
Дана: 5. децембар 2017. године
К р а г у ј е в а ц

На основу чл. 34 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16) и чл. 46, 47 и 48 Судског пословника („Сл. гласник РС", бр.110/09, 70/11, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић утврдила је и на седници свих судија дана 5. децембра 2017. године саопштила

ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину бр. I СУ-2-35/16 од 21. 12. 2016. године са изменама од 7. 3. 2017. године и 7. 11. 2017. године, након избора судије Мирољуба Томића за судију Врховног касационог суда и премештаја судије Гордане Тошић у Апелациони суд у Београду, мења се:
- у одељку „II - Судска управа", тако што се за в.ф. заменика председника суда одређује судија Александар Блануша коме се, поред општих послова, у смислу чл. 52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у кривичним стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Заменик председника суда дужан је да председнику суда доставља по потреби месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.
- у одељку „III - Судска одељења", тако што у другом ставу одељка, у трећем реду, уместо броја „49" треба да стоји „47";
- у одељку V - Кривично одељење V-a, на тај начин што се у Кривично одељење уместо 17 судија распоређује 16 судија и на тај начин што се мења састав 1. већа тако да састав овог већа чине судије:
1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
3. судија Љубодраг Вуковић – члан већа
4. судија Олга Пековић – члан већа

- у одељку VIII - Одељење за радне спорове VIII-а, на тај начин што се у Одељење за радне спорове уместо 13 распоређује 12 судија и на тај начин што се мења састав 3. већа тако да састав овог већа чине судије:
3. ВЕЋЕ
1. судија Сузана Видановић – председник већа
2. судија Марија Петковић – члан већа
4. судија Наташа Петровић – члан већа

У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину бр. СУ I-2-35/16 од 21. 12. 2016. године са изменама од 7. 3. 2017. године и 7. 11. 2017. године, остаје неизмењен.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Дубравка Дамјановић

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана сазнања.

Службена белешка:
Истакнуто на огласној табли суда на дан 5. децембар 2017. године

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу