Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт
Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину - измена 1

Годишњи распоред послова апелационог суда у крагујевцу за 2017. годину - измена 1

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: I СУ-2-9/17 

Дана: 7. март 2017. године

К р а г у ј е в а ц

 

 

На основу чл. 34 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16) и чл. 46, 47 и 48 Судског („Сл. гласник РС“, бр.110/09, 70/11, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), по прибављеном мишљењу судија, председник Апелационог суда у Крагујевцу судија Дубравка Дамјановић утврдила је и на седници свих судија дана 7. марта 2016. године саопштила

 

  ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину бр. I СУ-2-35/16 од 21. 12. 2016. године, мења се:

 

у одељку „II - Судска управа“, тако што се за заменика председника суда, одређује и судија Мирољуб Томић коме се, поред општих послова, у смислу чл. 52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у кривичним и грађанским стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Заменик председника суда дужан је да председнику суда доставља по потреби месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

 

-  у одељку V - Кривично одељење, на тај начин што састав 1. и 4. већа чине судије:

 

1. ВЕЋЕ

1. судија Александар Блануша – председник већа

2. судија Мирољуб Томић – члан већа

3. судија Љубодраг Вуковић – члан већа

4. судија Олга Пековић – члан већа

 

 

 

4. ВЕЋЕ

1. судија Милевка Миленковић – председник већа

2. судија Жарко Стевановић - члан већа

3. судија Татјана Мишић - члан већа

 

 

У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину бр. СУ I-2-35/16 од 21. 12. 2016. године, остаје неизмењен.

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СУДА

                                                                                                        Дубравка Дамјановић

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана сазнања.

 

Службена белешка:

Истакнуто на огласној табли суда на дан  7. марта 2017. године

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу