Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт
Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2017. годину

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2017. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2-38/16
Дана: 30. децембар 2016. године.
К р а г у ј е в а ц

На основу чл. 57 ст.1, чл.58 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС", бр.116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15 и 13/16) и чл.6, 48 и 74 Судског пословника („Сл. гласник РС", бр.110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), председник Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић, дана 30. децембра 2016. године, утврђује

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА
СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Чл. 74
Судског пословника

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

I
СУДСКА УПРАВА

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник МАРИЈА ЧАМПАРЕВИЋ.
Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ, која ће уједно мењати секретара суда у случају њеног одсуства.

Послове судијског помоћника у судској управи обављају КАТАРИНА МИЛЕНКОВИЋ и МАРИЈА ЛЕКИЋ.

II
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
2. ДАНИЈЕЛА ВРАНИЋ
3. МАРИЈА КАРАКЛИЋ
4. НАТАША ЈАНКОВИЋ
5. НЕВЕНА МАРКОВИЋ
6. ТИНА ФИЛИПОВИЋ
7. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
8. ТАЊА НЕЂИЋ
9. АНА ДОБРИЋ
10. НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
11. МАРИЈА РИБАРИЋ
12. ДРАГАНА ПЕРОВИЋ

III
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЋ
2. ЈЕЛЕНА РАДЕНКОВИЋ
3. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
4. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
5. НЕНАД ЖИВОЈИНОВИЋ
6. СОЊА НЕСТОРОВИЋ
7. СНЕЖАНА БОЖАНИЋ
8. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
9. ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ
10. ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ
11. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
12. БИЉАНА БОЖОВИЋ
13. ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
14. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
15. МАРИНА МИЛОРАДОВИЋ
16. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
17. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ

IV
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
2. МАРКО РАЛОВИЋ
3. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
4. ТАЊА ЕЛЕЗ
5. ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
6. МИЛЕНА АНДРИЈЕВИЋ
7. СОЊА ЂУРИЋ
8. МИЛА ЛАЗИЋ
9. ДРАГАНА ХАЏИЋ
10. АЛЕКСАНДРА ВУЧЕТИЋ
11. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
12. ИВАН ПАВЛОВИЋ

V
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. ЈЕЛИЦА МАРАШЕВИЋ
2. КАТАРИНА МИЛЕНКОВИЋ
3. БОШКО РАДОШЕВИЋ
4. МАРИЈА ЛЕКИЋ
5. МАРИНА МИЛИКИЋ

Судијским помоћницима у Одељењу судске праксе помагаће по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководиоци судске праксе по одељењима.

VI
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.
Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.

VII

Без распореда су судијски помоћници Тања Брежњак Милошевић, Марина Славковић, Ивана Поњавић Сердар, Јелена Дванајшчак и Јелена Вељовић, који ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.

ПРЕДСЕДНИК СУДА
Дубравка Дамјановић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу