Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину

Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2-31/17
Дана: 5. децембар 2017. године
К р а г у ј е в а ц

На основу чл. 34 ст.1, 2 и 3 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16) и чл. 45, 46, 47 и 48 Судског пословника („Сл. гласник РС", бр.110/09, 70/11, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић утврдила је и на седници свих судија дана 5. децембра 2017. године саопштила

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2018. ГОДИНУ

I
СЕДИШТЕ СУДА

Послови из надлежности Апелационог суда у Крагујевцу обављају се у седишту Апелационог суда у Крагујевцу којe се налази у судској згради у Крагујевцу, у Ул. Трг војводе Радомира Путника бр. 4.
Радно време Апелационог суда у Крагујевцу је од 7,30 до 15,30 часова.

II
СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи вршилац функције председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Дубравка Дамјановић.

За заменике вршиоца функције председника суда одређују се судије Симонида Милорадовић и Александар Блануша.
Судији Симониди Милорадовић, првом заменику в.ф. председника суда, поред општих послова, у смислу чл. 52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству в.ф. председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Судији Александру Блануши, заменику в.ф. председника суда, поред општих послова, у смислу чл. 52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству в.ф. председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у кривичним стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Заменици в.ф. председника суда дужни су да в.ф. председнику суда достављају по потреби месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе у складу са чл.74 Судског пословника поверавају се:
- судији Мирјани Војиновић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за кривичну материју
- судији Светлани Бранковић за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за грађанску материју.

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник Марија Чампаревић.
Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник Зорица Јовановић, која ће и мењати секретара суда у случају њеног одсуства.

III
СУДСКА ОДЕЉЕЊА

Ради обављања послова оснивају се следећа одељења:
- Кривично одељење
- Одељење за кривичне поступке према малолетницима
- Грађанско одељење
- Одељење за радне спорове
- Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у
разумном року
- Одељење судске праксе
- Припремно одељење

Од 53. судија колико је утврђено Одлуком Високог савета судства за Апелациони суд у Крагујевцу, у судска одељења Апелационог суда у Крагујевцу овим Годишњим распоредом послова распоређује се 47 судија са вршиоцем функције председника суда, колико тренутно обавља судијску функцију.
По избору недостајућег броја судија, распоред послова ће бити утврђен изменама Годишњег распореда послова за 2018. годину.

IV
ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА

Председници одељења стараће се да се послови обављају законито, тачно, једнообразно, уредно и благовремено, а ради ефикаснијег поступања, као и у случају спречености или одсутности, те послове ће обављати њихови заменици.
Председник кривичног одељења је судија Оливера Бојовић, а њен заменик судија Милевка Миленковић.
Председник одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија Марина Илић, а њен заменик судија Радоман Спарић.
Председник грађанског одељења је судија Смиљана Ристић, а њен заменик судија др Илија Зиндовић.
Председник одељења за радне спорове је судија Симонида Милорадовић, а њен заменик судија Јасминка Вукановић.
Председник одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року је судија Сузана Видановић.
Председник одељења судске праксе је в.ф. председника суда Дубравка Дамјановић, а заменик је судија Оливера Бојовић.

V
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
V-а


У кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу распоређује се 16 судија.
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Љубодраг Вуковић – члан већа
3. судија Олга Пековић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Љубинко Ћетеновић – председник већа
2. судија Весна Димитријевић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Оливера Бојовић – председник већа
2. судија Драган Лековић – члан већа
3. судија Есад Вељовић – члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
3. судија Жарко Стевановић - члан већа
4. судија Татјана Мишић - члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Радоман Спарић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа
4. судија Ружица Ђурђевић - члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.
У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник Кривичног одељења.
Ради одлучивања по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година већа Кривичног одељења у складу са чл. 21 ст. 2 тач. 2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама из следећих већа у том одељењу.
Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник Кривичног одељења.

V-б
Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл.21 ст.3 Законика о кривичном поступку, формира се веће у следећем саставу:
1. судија Љубинко Ћетеновић – председник већа
2. судија Александар Блануша – члан већа
3. судија Радоман Спарић – члан већа
4. судија Милевка Миленковић – члан већа
5. судија Татјана Мишић – члан већа

Председника већа замењује први члан већа.
У време годишњег одмора и друге оправдане одсутности судија постојећег већа у трећем степену одсутне чланове већа замењују судије: Оливера Бојовић и Марина Илић.

VI
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ
ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА

Ради одлучивања у другом степену по жалбама против одлука првостепеног суда у кривичним поступцима према малолетницима формира се следеће веће:
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Радоман Спарић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа
Председника већа замењује први члан већа.
Чланови већа Одељења за кривичне поступке према малолетницима у случају одсутности или спречености попуњаваће се по потреби са судијама из већа кривичног одељења које поседују сертификат о посебним знањима из области права детета и преступништва младих, у складу са Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица.

VII
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
VII-а

 
У грађанско одељење распоређује се 18 судија.
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у грађанско правним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Смиљана Ристић – председник већа
2. судија Драгана Сретовић – члан већа
3. судија Бојан Пешић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Ацо Вучићевић – председник већа
2. судија Надежда Видић – члан већа
3. судија Гордана Вељовић - члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Симовић – председник већа
2. судија Јасмина Јовановић - члан већа
3. судија др Татјана Кандић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија др Илија Зиндовић – председник већа
2. судија Грозда Арнаут - члан већа
3. судија Ана Спасић – члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Роса Терзић – председник већа
2. судија Сузана Чоловић – члан већа
3. судија Дејан Лукић – члан већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Наташа Стевановић – председник већа
2. судија Тања Павловић Недељковић – члан већа
3. судија Слободан Петровић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.
У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник грађанског одељења.
Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења.

VII-б

Предмети из области породичног права - "Гж2", распоређиваће се судијама грађанског одељења, на исти начин као и остали предмети из грађанске материје: "Гж", "Гж3" и "Гж4", имајући у виду да све судије грађанског одељења имају сертификат за поступање у предметима породичног права.

VII-в

Предмети по жалбама изјављеним против одлука првострепеног суда у споровима по Закону о заштити узбуњивача распоређиваће се судијама грађанског одељења на исти начин као и остали предмети из грађанске материје, имајући у виду да све судије грађанског одељења имају сертификат о посебним знањима у вези за заштитом узбуњивача.

VIII
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
VIII -а

У грађанско одељење за радне спорове распоређује се 12 судија.
1. ВЕЋЕ
1. судија Симонида Милорадовић – председник већа
2. судија Светлана Бранковић – члан већа
3. судија Мирјана Станковић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Симић – председник већа
2. судија Марија Марковић – члан већа
3. судија Душица Живковић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Сузана Видановић – председник већа
2. судија Марија Петковић – члан већа
3. судија Наташа Петровић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Јасминка Вукановић – председник већа
2. судија Радмила Николић – члан већа
3. судија Зорица Јовановић – члан већа
Председника већа замењује први члан истог већа.
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна чланова већа у грађанском одељењу за радне спорове вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећег већа у том одељењу.
У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у грађанском одељењу за радне спорове вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник грађанског одељења за радне спорове.
Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења за радне спорове.

VIII-б

Предмети по жалбама изјављеним против одлука првострепеног суда у споровима по Закону о заштити узбуњивача распоређиваће се судијама грађанског одељења за радне спорове на исти начин као и остали предмети из радне материје, имајући у виду да све судије грађанског одељења за радне спорове имају сертификат о посебним знањима у вези за заштитом узбуњивача.

IX

Поступање у предметима рехабилитације
По жалбама против решења у поступку рехабилитације, сходно чл.18 ст.2 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", број 92/11), одлучиваће следећа већа:
1. ВЕЋЕ
1.судија Олга Пековић – председник већа
2.судија Дејан Лукић – члан већа
3.судија Злата Несторовић – члан већа
2. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ана Спасић – члан већа
3. судија Есад Вељовић – члан већа
3. ВЕЋЕ
1.судија Радоман Спарић – председник већа
2.судија Сузана Чоловић – члан већа
3.судија Ружица Ђурђевић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа.
По жалбама против решења у поступку рехабилитације из чл.30 ст.1 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", бр. 92/11) а у вези чл.6 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", бр. 33/06) поступаће веће у саставу:
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
3. судија Ана Спасић – члан већа
4. судија Сузана Чоловић – члан већа
5. судија Марина Илић – члан већа

X
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Судије које ће, поред в.ф. председника суда, одлучивати и водити поступак по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС", бр. 40/15), су:

За предмете из кривичне материје:
- судија Марина Илић
За предмете из грађанске материје:
- судија др Татјана Кандић
- судија Грозда Арнаут
За предмете из материје радних спорова:
- судија Симонида Милорадовић
- судија Сузана Видановић

XI
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе сачињавају: в.ф. председника суда и његови заменици, сви председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председници већа.

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређују се:
- судија Радоман Спарић - за руководиоца судске праксе у Кривичном одељењу,
- судија Марина Илић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
- судије Јасмина Симовић и Наташа Стевановић - за руководиоце судске праксе у грађанском одељењу,
- судија Мирјана Симић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за радне спорове,
- судија Сузана Видановић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.
Заменици руководиоца судске праксе у кривичном одељењу, грађанском одељењу и одељењу за радне спорове су председници већа по потреби и распореду који унапред сачињава председник одговарајућег одељења.
Секције одељења судске праксе помажу председнику кривичног, односно грађанског одељења и одељења за радне спорове у припреми седница одељења на којима се разматрају питања из судске праксе, као и руководиоцима судске праксе у кривичној, грађанској материји и материји радних спорова у обављању послова на уједначавању судске праксе и подизању квалитета рада суда уопште.
Одељење судске праксе ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе по судским одељењима.

Редакцијски одбор Билтена судске праксе

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:
1. Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе, в.ф. пресдедника суда судија Дубравка Дамјановић.
2. Заменици главног и одговорног уредника судије Александар Блануша и др Илија Зиндовић.
3. Чланови Редакцијског одбора судије: Симонида Милорадовић, Мирјана Симић, Јасмина Симовић, Наташа Стевановић, др Татјана Кандић, Надежда Видић, Бојан Пешић, Оливера Бојовић, Радоман Спарић, Љубинко Ћетеновић, Милевка Миленковић и Марина Илић.

XII
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

У припремном одељењу обављаће се послови предвиђени одредбом чл.16 Судског пословника.
У припремном одељењу ће се испитивати испуњеност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима и на погодан начин означавати дозвољеност, благовременост и уредност жалбе, означавати датум иницијалног акта и датум изјављивања жалбе. Тако ће се већ приликом завођења предмета знати да ли се ради о старом предмету и да ли предмет треба означити и увести у програм решавања старих предмета. У кривичним предметима ће се поред испитивања напред наведених процесних претпоставки означити и рок застарелости кривичног гоњења.
Послове у припремном одељењу обављаће судијски помоћници према распореду који ће за одговарајућу материју сачињавати судије које су одређене за евиденцију и праћење рада судијских помоћника.
За надзорне судије у овом одељењу одређују се председници кривичног и грађанског одељења и њихови заменици.

XIII
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА

У циљу обезбеђивања подједнаке оптерећености свих судија у суду, распоређивање предмета у судским одељењима вршиће се у складу са Судским пословником, и то тако што се новопримљени предмети најпре разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије, у складу са утврђеним Годишњим распоредом послова, применом пословног софтвера за управљање предметима, с тим да се најпре распоређује група новопримљених предмета, а затим предмети приспели у суд на други начин.
Судије су у обавези да предмете решавају према редоследу пријема у складу са законом и Судским пословником.

Предмети се једнако распоређују судијама, с тим што заменицима в.ф. председника суда, председницима кривичног одељења, грађанског одељења и грађанског одељења за радне спорове, руководиоцима судске праксе, председницима већа у другостепеном поступку, председнику већа надлежном за одлучивање по жалбама у трећем степену и судијама одређеним за евиденцију и праћење рада судијских помоћника припада 20% умањења норме, само по једном основу, а у складу са чл.19 ст.2 Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова ("Сл. гласник РС", бр. 81/2014, 142/2014, 41/2015 и 7/16).

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Дубравка Дамјановић

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана саопштавања на седници свих судија.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу