Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Оснивање Апелационог суда у Крагујевцу

Оснивање Апелационог суда у Крагујевцу

Законом о уређењу судова ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011 i 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("СЛ. Гласник РС", бр. 101/2013) основан је Апелациони суд у Крагујевцу. Суд је почео са радом 01. јануара 2010. године.

Апелациони суд у Крагујевцу основан је за подручја oсам виших судова и то: у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Пожаревцу,  Чачку и Ужицу,  као и за двадесетдва основна суда са подручја ових виших судова, са једанаест судских јединица.

За Апелациони суд у Крагујевцу изабрано је педесеттроје судија из 15 различитих општина Шумадије, западне Србије, Рашке и Поморавља и сви су ступили на дужност. Судијску функцију тренутно обавља 47 судија са председником суда.

Годишњим распоредом послова за 2019. годину, у кривичном одељењу формирано је 5 већа, у грађанском одељењу 6 већа, у одељењу за радне спорове 4 већа, 1 веће у одељењу за кривичне поступке према малолетницима, 1 веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену и 3 већа надлежна за поступање у предметима рехабилитације и 1 веће за поступање по жалбама против решења у поступку рехабилитације оу чл. 30 ст. 1 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 92/11), а у вези чл. 6 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 33/06).

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Апелационог суда у Крагујевцу предвиђено је да послове у овом суду обавља 133 извршилаца.

Седиште Апелационог суда у Крагујевцу је у згради правосудних органа у улици Трг Војводе Радомира Путника број 4. У истој згради смештени су Виши суд у Крагујевцу и Основни суд у Крагујевцу.

Зграда у којој је смештен Апелациони суд у Крагујевцу, некада је била Палата Окружног начелства. Саграђена је у периоду од 1902. до 1904. године и представља најрепрезентативнију зграду у историји Крагујевца Пројектована је у стилу француских грађевина, са јасно израженим репрезентативним централним прочељем и наглашеним монументалним главним улазом. На врху грађевине је смештена монументална купола, а на крајевима кровног венца се налазе две женске алегоријске фигуре, симболи Правде и Закона. У основи изнад улаза се налази тимпанон са државним грбом. Посебну вредност поседује ентеријер ове грађевине. Централни део чини главни хол са галеријом, монументалним степеништем, монолитним гранитним стубовима, богатом барокном пластиком на зидовима. Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу је Решењем бр. 125/1 из 1969. године, објекат утврдио за споменик културе, а Скупштина Србије га је категорисала као непокретно културно добро од изузетног значаја.

Према одлуци о коришћењу просторија у згради Суда, Апелациони суд у Крагујевцу, користи просторије које се налазе на првом спрату, поткровљу северног и јужног крила зграде суда, као и у подруму. Судска управа се налази на првом спрату зграде Суда канцеларије број 110 и 111.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу