Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2020. годину

Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2020. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: I СУ-2-38/19

Дана: 25. децембар2019. године

К р а гу ј е в а ц

На основучл. 34 ст.1, 2 и 3 Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС", бр.116/08, .... 88/18) и чл. 45, 46, 47 и 48 Судскогпословника („Сл. гласникРС", бр.110/09, ....78/18), по прибављеном мишљењу судија, председник Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић утврдила је и на седници свих судија дана 25.децембра 2019. године саопштила

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2020. ГОДИНУ

I

СЕДИШТЕ СУДА

Послови из надлежности Апелационог суда у Крагујевцу обављају се у седишту Апелационог суда у Крагујевцу којe се налази у судској згради у Крагујевцу, Трг војводе Радомира Путника бр. 4.

Радно време Апелационог суда у Крагујевцу је од 7,30 до 15,30 часова.

II

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи председник Апелационог суда у Крагујевцу судија Дубравка Дамјановић.

За заменике председника суда одређују се судије СимонидаМилорадовић и Александар Блануша.

Судији Симониди Милорадовић, првом заменику председника суда, поред општих послова, у смислу чл.52 ст.3и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским и кривичним стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Судији Александру Блануши, заменику председника суда, поред општих послова, у смислу чл.52 ст.3 ичл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће иискључење судија у кривичним и грађанскимстварима, врши надзор уфинансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Заменици председника суда дужни суда председнику суда достављају по потреби месечне извештаје о свомраду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе у складуса чл. 74 Судског пословника поверавају се:

судији МирјаниВојиновић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за кривичну материју

судији СветланиБранковић за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за грађанску материју.

III

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

Ради обављања послова оснивају се следећа одељења:

- Кривично одељење

- Одељење за кривичне поступке према малолетницима

- Грађанско одељење

- Одељење за радне спорове

- Одељење за поступање позахтевима за заштиту права на суђење у
разумном року

- Одељење судске праксе

- Припремно одељење

Од 53. судија колико је утврђено ОдлукомВисоког савета судства за Апелациони суд у Крагујевцу, у судска одељењаАпелационог суда у Крагујевцу овим Годишњим распоредом послова распоређује се 50 судија са председником суда, колико тренутно обавља судијску функцију.

По избору недостајућег броја судија, распоред послова ће бити утврђен изменама Годишњег распореда послова за 2020.годину.

IV

ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА

Председници одељења стараће се дасе послови обављају законито, тачно, једнообразно, уредно и благовремено, а ради ефикаснијег поступања, као и у случају спречености или одсутности, те послове ће обављати њихови заменици.

Председник кривичног одељења је судија ОливераБојовић, а њен заменик судија Милевка Миленковић.

Председник одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија Марина Илић, а њен заменик судија Мирјана Војиновић.

Председник грађанског одељења је судија Јасмина Симовић, а њен заменик судија Јасмина Јовановић.

Председник одељења за радне спорове је судија Симонида Милорадовић, а њен заменик судија Јасминка Вукановић.

Председник одељења за поступање по захтевима зазаштиту права на суђење у разумном року је судија Марина Илић.

Председник одељења судске праксе је председник суда Дубравка Дамјановић, а заменик је судија Оливера Бојовић.

V

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

V-а

У кривично одељење Апелационогсуда у Крагујевцу распоређује се 14 судија.

Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Александар Блануша – председник већа

2. судија Олга Пековић – члан већа

3. судија Зорица Ђурић – члан већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Радоман Спарић – председник већа

2. судија Весна Димитријевић – члан већа

3. судија Злата Несторовић – члан већа

3.ВЕЋЕ

1. судија Оливера Бојовић – председник већа

2. судија Драган Лековић – члан већа

4. ВЕЋЕ

1. судија Милевка Миленковић – председник већа

2. судија Жарко Стевановић - члан већа

3. судија Ђорђе Ристић - члан већа

5. ВЕЋЕ

1. судија Марина Илић – председник већа

2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа

3. судија Мирјана Војиновић – члан већа

Председника већа замењује првичлан истог већа.

За време годишњих одмора и услучају друге оправдане одсутности судија, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник Кривичног одељења.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним противо длука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година или казна доживотног затвора, већа Кривичног одељења у складуса чл. 21 ст.2 тач.2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама изследећих већа у том одељењу.

Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник Кривичног одељења.

V-б

Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећемстепену, у складу са чл.21 ст.3 Законика о кривичном поступку, формира се веће уследећем саставу:

1. судија Александар Блануша – председник већа

2. судија Радоман Спарић – члан већа

3. судија МилевкаМиленковић – чланвећа

4. судија Мирјана Војиновић – члан већа

5. судија Марина Илић – члан већа

Председника већа замењује првичлан већа.

У време годишњег одмора и друге оправдане одсутности судија постојећег већа у трећем степену одсутне чланове већа замењују судије: Оливера Бојовић и Жарко Стевановић.

VI

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕПОСТУПКЕ
ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА

Ради одлучивања у другом степенупо жалбама против одлука првостепеног суда у кривичним поступцима према малолетницима формира се следеће веће:

1. судија Марина Илић – председник већа

2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа

3. судија Мирјана Војиновић – члан већа

Председника већа замењује први члан већа.

Чланови већа Одељења за кривичне поступке према малолетницима у случају одсутности или спречености попуњаваће сепо потреби са судијама из већа кривичног одељења које поседују сертификат о посебним знањима из области права детета и преступништва младих, у складу са Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица.

VII

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

VII-а

У грађанско одељење распоређује се 22 судија.

Ради одлучивања у другом степенупо жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у грађанско правним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Драгана Сретовић – председник већа

2. судија Александра Прешић – члан већа

3. судија Светлана Васиљевић -члан већа

2. ВЕЋЕ

1 судија Надежда Видић– председник већа

2. судија ГорданаВељовић - члан већа

3. судија Дринка Кривчевић - члан већа

4. судија Светлана Ћупрић - члан већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Јасмина Симовић – председник већа

2. судија др Татјана Кандић - члан већа

3. судија Марица Петровић - члан већа

4. ВЕЋЕ

1. судија Грозда Арнаут - председник већа

2. судија Зорица Игњатовић - члан већа

3. судија Зоран Дукић - члан већа

5. ВЕЋЕ

1. судија Сузана Чоловић – председник већа

2. судија Дејан Лукић – члан већа

3. судија Драгана Стефановић Лабан - члан већа

6. ВЕЋЕ

1. судија Ана Спасић – председник већа

2. судија Тања Павловић Недељковић – члан већа

3. судија Светлана Илић– члан већа

7. ВЕЋЕ

1. судија Јасмина Јовановић – председник већа

2. судија Слободан Петровић - члан већа

3. судија Амела Бабовић Васић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и услучају друге оправдане одсутности судија попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већау том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник грађанског одељења.

Послове на дежурству обављаћедежурна већа према распореду дежурстава који ће по потребисачињавати председник грађанског одељења.

VII-б

Предмети из области породичног права - "Гж2",распоређиваће се судијама грађанског одељења, на исти начин као и остали предмети из грађанске материје: "Гж", "Гж3" и "Гж4",имајући у виду да све судије грађанског одељења имају сертификат за поступање у предметима породичног права.

VII-в

Предмети по жалбама изјављеним против одлука првострепеног суда у споровима по Закону о заштити узбуњивача распоређиваће се судијама грађанског одељења на исти начин као и остали предмети из грађанске материје, имајући у виду да све судије грађанског одељења имају сертификат опосебним знањима у вези за заштитом узбуњивача.

VIII

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕСПОРОВЕ

VIII -а

У грађанско одељење за радне спорове распоређује се 12 судија.

1. ВЕЋЕ

1. судија Симонида Милорадовић – председник већа

2. судија Светлана Бранковић – члан већа

3. судија Мирјана Станковић - члан већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Симић – председник већа

2. судија Марија Марковић – члан већа

3. судија Милена Петровић – члан већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Марија Петковић – председник већа

2. судија Наташа Петровић -члан већа

3. судија Јовица Илић - члан већа

4. ВЕЋЕ

1. судија Јасминка Вукановић – председник већа

2. судија Радмила Николић – члан већа

3. судија Зорица Јовановић – члан већа

Председника већазамењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и услучају друге оправдане одсутности судија, попуна члановавећа у грађанском одељењу за радне спорове вршиће се тако што ће свако веће битипопуњавано члановима следећег већа у том одељењу.

У случају дуже одсутности судије, попуначланова већа у грађанском одељењу за радне спорове вршиће се наизменичночлановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месецунапред сачињавати председник грађанског одељења за радне спорове.

Послове на дежурству обављаћедежурна већа према распореду дежурстава који ће по потребисачињавати председник грађанског одељења за радне спорове.

VIII-б

Предмети по жалбама изјављеним против одлукапрвострепеног суда у споровима по Закону о заштити узбуњивача распоређиваће сесудијама грађанског одељења за радне спорове на исти начин као и осталипредмети из радне материје, имајући у виду да све судије грађанског одељења зарадне спорове имају сертификат о посебним знањима у вези за заштитомузбуњивача.

IX

Поступање у предметима рехабилитације

По жалбама против решења у поступкурехабилитације, сходно чл.18 ст.2 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС",број 92/11), одлучиваће следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1.судија Олга Пековић –председник већа

2.судија Дејан Лукић – члан већа

3.судија Злата Несторовић – члан већа

2.ВЕЋЕ

1. судија Марина Илић – председник већа

2. судија Ана Спасић – члан већа

3. судија Амела Бабовић Васић – члан већа

3.ВЕЋЕ

1.судија Радоман Спарић– председник већа

2.судија Сузана Чоловић – члан већа

3.судија Ружица Ђурђевић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају другеоправдане одсутности судија попуна чланова већа вршиће се тако што ће сваковеће бити попуњавано члановима следећих већа.

По жалбама против решења у поступкурехабилитације из чл.30 ст.1 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", бр.92/11) а у вези чл.6 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", бр. 33/06)поступаће веће у саставу:

1. судија Радоман Спарић – председник већа

2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа

3. судија Ана Спасић – члан већа

4. судија Сузана Чоловић – члан већа

5. судија Марина Илић – члан већа

X

ОДЕЉЕЊЕЗА Поступање по захтевима за заштиту права
на суђење у разумном року

Судије које ће, поред председника суда,одлучивати и водити поступак по правним средствима којима се штити право насуђење у разумном року на основу Закона о заштити права на суђење у разумномроку ("Сл. гласник РС", бр. 40/15), су:

За предмете из кривичне материје:

- судија Марина Илић

За предмете из грађанске материје:

- судија Тања Павловић Недељковић

- судија Грозда Арнаут

За предмете из материје радних спорова:

- судија Симонида Милорадовић

- судија Марија Марковић

XI

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе сачињавају:председника суд и његови заменици, сви председници судских одељењаи њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председницивећа.

За руководиоце судске праксе посудским одељењимаодређују се:

судија РадоманСпарић - за руководиоца судске праксе у Кривичном одељењу,

судија МаринаИлић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима,

судије Слободан Петровић и др Татјана Кандић - за руководиоце судске праксе у грађанском одељењу,

судија МаријаМарковић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за радне спорове,

судија Марина Илић - за руководиоца судске праксе у Одељењу запоступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.

Заменици руководиоца судске праксе у кривичном одељењу, грађанскомодељењу и одељењу за радне спорове су председници већа по потреби и распоредукоји унапред сачињава председник одговарајућег одељења.

Секције одељења судске праксепомажу председнику кривичног, односно грађанског одељења и одељења за радне спорове у припреми седница одељења накојима се разматрају питања из судске праксе, као и руководиоцима судске праксеу кривичној, грађанској материји и материји радних спорова у обављању послова науједначавању судске праксе и подизању квалитета рада суда уопште.

Одељење судске праксе ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе посудским одељењима.

Редакцијскиодбор Билтена судске праксе

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда уКрагујевцу сачињавају:

1.Главни и одговорни уредник Билтена судскепраксе, председник суда судијаДубравка Дамјановић.

2. Заменици главног и одговорног уредника судије Александар Блануша и Јасмина Симовић.

3. Чланови Редакцијскогодбора судије: Симонида Милорадовић, Марија Марковић, ЈасминаСимовић, Слободан Петровић, др Татјана Кандић, Надежда Видић, Оливера Бојовић,Радоман Спарић, Милевка Миленковић и Марина Илић.

XII

ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

У припремном одељењу обављаће сепослови предвиђени одредбом чл.16 Судског пословника.

У припремном одељењу ће сеиспитивати испуњеност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања оправним лековима и на погодан начин означавати дозвољеност, благовременост иуредност жалбе, означавати датум иницијалног акта и датум изјављивања жалбе.Тако ће се већ приликом завођења предмета знати да ли се ради о старом предметуи да ли предмет треба означити и увести у програм решавања старих предмета. Укривичним предметима ће се поред испитивања напред наведених процеснихпретпоставки означити и рок застарелости кривичног гоњења.

Пословеу припремном одељењу обављаће судијски помоћници према распореду који ће заодговарајућу материју сачињавати судије које су одређене за евиденцију ипраћење рада судијских помоћника.

За надзорне судије у овом одељењуодређују се председници кривичноги грађанског одељењаи њихови заменици.

XIII

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА

У циљу обезбеђивања подједнаке оптерећеностисвих судија у суду, распоређивање предмета у судским одељењима вршиће се ускладу са Судским пословником, и то тако што се новопримљени предмети најпреразврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затимраспоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајногодређивања судије, у складу са утврђеним Годишњим распоредом послова, применомпословног софтвера за управљање предметима, с тим да се најпре распоређујегрупа новопримљених предмета, а затим предмети приспели у суд на други начин.

Судије су у обавези да предмете решавају премаредоследу пријема у складу са законом и Судским пословником, дајући приоритет урешавању хитних предмета у смислу чл.50 Судског пословника, а посебнопредметима за кривично дело прање новца (мера 9.1. Акционог плана за спровођењепрепорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирањетероризма).

Предмети се једнако распоређујусудијама, с тим што заменицима председникасуда, председницима кривичног одељења, грађанског одељења и грађанског одељењаза радне спорове, руководиоцима судске праксе, председницима већа удругостепеном поступку, председнику већа надлежном за одлучивање по жалбама утрећем степену и судијама одређеним за евиденцију и праћење рада судијскихпомоћника припада 20% умањења норме, само по једном основу, а у складу са чл.19ст.2 Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновањерада судија и председника судова ("Сл. гласник РС", бр. 81/2014, 142/2014, 41/2015 и 7/16).

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Дубравка Дамјановић

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право даизјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од данасаопштавања на седници свих судија.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу