Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 1

Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 1

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2-1/21
Дана: 18. јануар 2021. године
К р а г у ј е в а ц


На основу чл.34 ст.1, 2 и 3 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, … 88/18) и чл.45, чл.46, чл.47 и чл.48 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, ... 93/19), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша је дана 18. јануара 2021. године, утврдио


                                                ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
                                                       АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
                                                                          ЗА 2021. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-42/20 од 30. 12. 2020. године, мења се у одељцима II - Судска управа, III -Судска одељења, IV - Председници судских одељења, V - Кривично одељење и XI - Одељење судске праксе - Редакцијски одбор Билтена, тако да исти сада гласе:

                                                                         „II
                                                               СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи вршилац функције председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша.

За заменика вршиоца функције председника суда одређује се судија Симонида Милорадовић.
Судији Симониди Милорадовић, заменику в.ф. председника суда, поред општих послова, у смислу чл.52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству в.ф. председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским и кривичним стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Заменик вршиоца функције председника суда је дужан да в.ф. председника суда доставља по потреби месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе у складу са чл.74 Судског пословника поверавају се:
-    судији Мирјани Војиновић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за кривичну материју
-    судији Светлани Бранковић за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за грађанску материју.

                                                                          III
                                                             СУДСКА ОДЕЉЕЊА

Ради обављања послова оснивају се следећа одељења:
- Кривично одељење
- Одељење за кривичне поступке према малолетницима
- Грађанско одељење
- Одељење за радне спорове
- Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року
- Одељење судске праксе
- Припремно одељење

Од 53. судија колико је утврђено Одлуком Високог савета судства за Апелациони суд у Крагујевцу, у судска одељења Апелационог суда у Крагујевцу овим Годишњим распоредом послова распоређује се 48 судија са в.ф. председника суда, колико тренутно обавља судијску функцију.
По избору недостајућег броја судија, распоред послова ће бити утврђен изменама Годишњег распореда послова за 2021. годину.

                                                                                       IV
                                                         ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА

Председници одељења стараће се да се послови обављају законито, тачно, једнообразно, уредно и благовремено, а ради ефикаснијег поступања, као и у случају спречености или одсутности, те послове ће обављати њихови заменици.
Председник кривичног одељења је судија Александар Блануша, а његов заменик судија Милевка Миленковић.
Председник одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија Марина Илић, а њен заменик судија Мирјана Војиновић.
Председник грађанског одељења је судија Јасмина Симовић, а њен заменик судија Јасмина Јовановић.
Председник одељења за радне спорове је судија Симонида Милорадовић, а њен заменик судија Јасминка Вукановић.
Председник одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року је судија Марина Илић.
Председник одељења судске праксе је вршилац функције председника суда Александар Блануша, а заменик је судија Симонида Милорадовић.

                                                                               V
                                                            КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

                                                                             V-а
У Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу распоређује се 11 судија.
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Олга Пековић – председник већа
2. судија Зорица Ђурић – члан већа
3. судија Александар Блануша – члан већа

У предметима који се распореде у рад судији – в.ф. председника суда Александру Блануши у 1. судском већу за председника већа одређује се судија Александар Блануша.

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Весна Димитријевић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Ђорђе Ристић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.  
У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник Кривичног одељења.
Ради одлучивања по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година или казна доживотног затвора, већа Кривичног одељења у складу са чл.21 ст.2 тач.2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама из следећих већа у том одељењу.
Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник Кривичног одељења.

                                                                               V-б
                                    Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену
 
Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл.21 ст.3 Законика о кривичном поступку, формира се веће у следећем саставу:

1. судија Радоман Спарић  – председник већа
2. судија Милевка Миленковић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа
4. судија Марина Илић – члан већа
5. судија Олга Пековић – члан већа

Председника већа замењује први члан већа.
У време годишњег одмора и друге оправдане одсутности судија постојећег већа у трећем степену одсутне чланове већа замењују судије: Злата Несторовић и Ђорђе Ристић.

                                                                                XI
                                                           ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе сачињавају: в.ф. председника суда и његов заменик, сви председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председници већа.

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређују се:

-    судија Радоман Спарић - за руководиоца судске праксе у Кривичном одељењу,
-    судија Марина Илић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
-    судије Слободан Петровић и др Татјана Кандић - за руководиоце судске праксе у грађанском одељењу,
-    судија Марија Марковић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за радне спорове,
-    судија Марина Илић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.
Заменици руководиоца судске праксе у Кривичном одељењу, Грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове су председници већа по потреби и распореду који унапред сачињава председник одговарајућег одељења.
Секције одељења судске праксе помажу председнику Кривичног, односно Грађанског одељења и Одељења за радне спорове у припреми седница одељења на којима се разматрају питања из судске праксе, као и руководиоцима судске праксе у кривичној, грађанској материји и материји радних спорова у обављању послова на уједначавању судске праксе и подизању квалитета рада суда уопште.
Одељење судске праксе ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе по судским одељењима.


                                                            Редакцијски одбор Билтена

Редакцијски одбор Билтена Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:
1. Главни и одговорни уредник Билтена, вршилац функције председника суда судија Александар Блануша.
2. Заменици главног и одговорног уредника судије Радоман Спарић и Јасмина Симовић.
3. Чланови Редакцијског одбора судије: Симонида Милорадовић, Марија Марковић, Јасмина Симовић, Слободан Петровић, др Татјана Кандић, Надежда Видић,  Олга Пековић, Милевка Миленковић и Марина Илић.“

У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-42/20 од 30. 12. 2020. године, остаје неизмењен.


В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Александар Блануша

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу