Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 2

Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 2

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2-4/21
Дана: 11. фебруар 2021. године
К р а г у ј е в а цНа основу чл.34 ст.1, 2 и 3 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, … 88/18) и чл.45, чл.46 и чл.47 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, ... 93/19), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша је дана 11. фебруара 2021. године, утврдио


                                                       ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
                                                              АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
                                                                             ЗА 2021. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-42/20 од 30. 12. 2020. године, са изменом од 18. 1. 2021. године, мења се у одељку II - Судска управа, тако да сада гласи:

                                                                                    „II
                                                                          СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи вршилац функције председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша.

За заменике вршиоца функције председника суда одређују се судија Симонида Милорадовић и судија Радоман Спарић.

Судији Симониди Милорадовић, првом заменику в.ф. председника суда, поред општих послова, у смислу чл.52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству в.ф. председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским и кривичним стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Судији Радоману Спарићу, заменику в.ф. председника суда, поред општих послова, у смислу чл.52 ст.3 и чл.53 ст.1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству в.ф. председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским и кривичним стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Заменици вршиоца функције председника суда су дужни да в.ф. председника суда достављају по потреби месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе у складу са чл.74 Судског пословника поверавају се:

- судији Мирјани Војиновић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за кривичну материју
- судији Светлани Бранковић за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за грађанску материју.“

Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-42/20 од 30. 12. 2020. године, са изменом од 18. 1. 2021. године, мења се и у одељку IV - Председници судских одељења и у одељку XI - Одељење судске праксе, на тај начин што:

- у одељку IV - Председници судских одељења, за заменике председника Одељења судске праксе одређују се судије Симонида Милорадовић и Радоман Спарић.

- у одељку XI - Одељење судске праксе - одељење судске праксе сачињавају: в.ф. председника суда и његови заменици, сви председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председници већа.

У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-42/20 од 30. 12. 2020. године, са изменом од 18. 1. 2021. године, остаје неизмењен.
Измена Годишњег распореда послова биће истакнута на огласној табли суда и достављена свим судијама електронским путем, с обзиром на прописане мере за време ванредне ситуације у Крагујевцу и забрану окупљања већег броја лица.


В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Александар Блануша

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу