Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 4

Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 4

 

                         

          Р е п у б л и к а    С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

               Број: I СУ-2-12/21

        Дана: 14. април 2021. године

                 К р а г у ј е в а ц

 На основу чл. 34 ст. 1, 2 и 3 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, … 88/18) и чл. 45, чл. 46 и чл. 47 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, ... 93/19), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша је дана 14. априла 2021. године, утврдио 

  ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2021. ГОДИНУ - пречишћен текст -

Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину - пречишћен текст, бр. I СУ-2-7/21 од 11. марта 2021. године, мења се у одељку II - Судска управа, на тај начин што се на крају текста додају још два става и то:

„Послове секретара суда обављаће виши саветник Данијела Вранић.

Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће виши саветник Милена Андријевић, која ће уједно мењати секретара суда у случају њеног одсуства.“

 У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину - пречишћен текст, бр. I СУ-2-7/21 од 11. марта 2021. године, остаје неизмењен.

                                                                                                В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

                                                                                                      Александар Блануша

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана саопштавања.

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу