Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 6

Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2021. годину - измена 6

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
I СУ-2-20/21
10.6.2021. године
К р а г у ј е в а ц


На основу чл. 34 ст. 1, 2 и 3 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, … 88/18) и чл. 45, чл. 46, чл. 47 и чл. 48 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09 ... 93/19), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша је дана 10. јуна 2021. године, утврдио


                                                   ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
                                                         АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
                                                                         ЗА 2021. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-7/21 од 11. марта 2021. године, са изменом од 14. априла 2021. године и 18. маја 2021. године, мења се у одељку V - Кривично одељење - V-а, тако да сада гласи:


„V - КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

V-а
У Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу распоређује се 10 судија.
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку формирају се следећа већа:


1. ВЕЋЕ
1. судија Олга Пековић – председник већа
2. судија Зорица Ђурић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Весна Димитријевић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Ђорђе Ристић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.  
У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у Кривичном одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник Кривичног одељења.
Ради одлучивања по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година или казна доживотног затвора, већа Кривичног одељења у складу са чл.21 ст.2 тач.2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама из следећих већа у том одељењу.
Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник Кривичног одељења.“


У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-7/21 од 11. марта 2021. године са изменом од 14. априла 2021. године и од 18. маја 2021. године, остаје неизмењен.


В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Александар Блануша

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана саопштавања.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу