Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2019. годину

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2019. годину

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2-38/18
Дана:  28. децембар 2018. године.
К р а г у ј е в а ц
На основу чл. 57 ст.1, чл.58 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр.116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16) и чл.6, 48 и 74 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), председник Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић, дана 28. децембра 2018. године, утврђује


ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2019. ГОДИНУ


Чл. 74
Судског пословникаСУДИЈСКИ ПОМОЋНИК


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном  одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.


I
СУДСКА УПРАВА

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ.
Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник МИЛЕНА АНДРИЈЕВИЋ, која ће уједно мењати секретара суда у случају њеног одсуства.

Послове судијског помоћника у судској управи обављају ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ и  БОШКО РАДОШЕВИЋ.


II
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1.   ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
2.   ДАНИЈЕЛА ВРАНИЋ
3.   МАРИЈА КАРАКЛИЋ
4.   ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
5.   НАТАША ЈАНКОВИЋ
6.   МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
7.   ТИНА ФИЛИПОВИЋ
8.   АНА ДОБРИЋ
9.   ЈЕЛЕНА ВЕЉОВИЋ
10.  НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ


III
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1.   МАРИНА СЛАВКОВИЋ
2.   ЈЕЛЕНА РАДЕНКОВИЋ
3.   ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
4.   ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
5.   ТАЊА БРЕЖЊАК МИЛОШЕВИЋ
6.   СНЕЖАНА БОЖАНИЋ 
7.   ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
8.   САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
9.   МАРИЈА РИБАРИЋ
10.  ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ 
11.  ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
12.  ТАМАРА РАНКОВИЋ
13.  ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
14.  АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
15.  МАРИНА МИЛОРАДОВИЋ
16.  ДРАГАНА ПЕРОВИЋ

IV
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

1.   ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
2.   МАРКО РАЛОВИЋ
3.   ИВАН ПАВЛОВИЋ
4.   МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
5.   ТАЊА ЕЛЕЗ
6.   ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
7.   СОЊА ЂУРИЋ
8.   ДРАГАНА ХАЏИЋ
9.   СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
10.  МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ


V
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1.  ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
2.  БОШКО РАДОШЕВИЋ
3.  МАРИНА МИЛИКИЋ
4.  ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ-50% радног времена последње две недеље у месецу
5.  САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН-50% радног времена последње две недеље у месецу.

Судијским помоћницима у Одељењу судске праксе помагаће по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководиоци судске праксе по одељењима.


VI
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.
Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.


VII

Без распореда су судијски помоћници Катарина Миленковић и Тања Вујасиновић, који се налазе на одсуству, као и судијски помоћник Јелена Младеновић којој мирују права и обавезе на раду и по основу рада почев од 20. 2. 2017. године. Судијски помоћници без распореда ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.


ПРЕДСЕДНИК СУДА 
Дубравка Дамјановић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу