Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2020. годину

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2020. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: I СУ-2- 4/20-1

Дана: 20. јануар 2020. године.

К р а г у ј е в а ц

ОДЛУКУ О РАСПОРЕДУ

СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ПО СУДСКИМ ВЕЋИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

СУДСКА УПРАВА

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник Зорица Јовановић.

Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник Милена Андријевић, која ће и мењати секретара суда у случају њеног одсуства.

Судијски помоћник Викторија Стефановић ће реферисати и припремати нацрте одлука које доноси председник суда, под надзором и упутствима председника суда, у поступањима по захтевима за изузеће у кривичној материји.

Судијски помоћници Бошко Радошевић, Јелена Трипковић и Сања Радуновић Каличанин ће реферисати и припремати нацрте одлука које доноси председник суда, под надзором и упутствима председника суда, у поступањима по захтевима за изузеће у грађанској материји.

II

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

У Кривично одељење, на основу Годишњег распореда послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2020. годину, распоређено је 10 судијских помоћника.

1. ВЕЋЕ

1. судија Александар Блануша – председник већа; 2. судија Олга Пековић – члан већа; 3. судија Зорица Ђурић – члан већа

Судијски помоћници:

1. Драгана Максимовић

2. Данијела Вранић

2. ВЕЋЕ

1. судија Радоман Спарић- председник већа; судија Весна Димитријевић – члан већа; 2. судија Злата Несторовић – члан већа

Судијски помоћници:

1. Марија Караклић

2. Јелена Дванајшчак

3. ВЕЋЕ

1. судија Оливера Бојовић – председник већа; 2. судија Драган Лековић – члан већа;

Судијски помоћници:

1. Наташа Јанковић

2. Драгана Перовић

4. ВЕЋЕ

1. судија Милевка Миленковић – председник већа; 2. судија Жарко Стевановић – члан већа; 3. судија Ђорђе Ристић

Судијски помоћници:

1. Тина Филиповић

2. Никола Станојевић

5. ВЕЋЕ

1.судија Марина Илић – председник већа; судија 2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа; 3. судија Мирјана Војиновић – чланвећа

Судијски помоћници:

1. Ана Добрић

2. Јелена Вељовић

III

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

У Грађанско одељење на основу Годишњег распореда послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцуза 2020. годину, распоређен је 21 судијски помоћник.

1. ВЕЋЕ

1. судија Драгана Сретовић – председник већа; 2. судија Александра Прешић – члан већа, 3. Светлана Васиљевић - члан већа

Судијски помоћници:

1. МаринаСлавковић

2. Драгослав Маринковић

3. Биљана Кораћевић

2. ВЕЋЕ

1. судија Надежда Видић– председник већа; 2. судија Гордана Вељовић – члан већа;
3. судија Дринка Кривчевић - члан већа; 4. судија Светлана Ћупрић - члан већа

Судијски помоћници:

1. Зорица Вељовић

2. ТамараМилановић

3. Никола Милосављевић

3. ВЕЋЕ

1. судија Јасмина Симовић– председник већа; 2. судија Татјана Кандић - члан већа, 3. судија Марица Петровић - члан већа

Судијски помоћници:

1. Снежана Божанић

2. Валентина Марић

3.Ивана Марковић

4. ВЕЋЕ

1. судија Грозда Арнаут –председник већа, 2. судија Зорица Игњатовић - члан већа, 3.судија Зоран Дукић - члан већа

Судијски помоћници:

1. ТамараРанковић

2. Даница Ђусић

3. Емилија Лепојевић

5. ВЕЋЕ

1. судија Сузана Чоловић – председник већа;2. судија Дејан Лукић –члан већа; 3. судија Драгана Стефановић Лабан - члан већа

Судијски помоћници:

1. Дејан Милошевић

2. Александра Арнаутовић

3. Јелена Тимотијевић

6. ВЕЋЕ

1. судија Ана Спасић –председник већа; 2. судија Тања Павловић Недељковић – члан већа; 3. судија Светлана Илић – члан већа;

Судијски помоћници:

1. Далибор Јаблановић

2. Наталија Радојичић

3. Невена Николић

7. ВЕЋЕ

1. судија Јасмина Јовановић– председник већа; 2. судија Слободан Петровић – члан већа; 3. судија Амела Бабовић Васић – члан већа;

Судијски помоћници:

1. Кристина Раковић

2. Тијана Гојић

3. Сузана Марковић

IV

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕСПОРОВЕ

У Одељењу за радне спорове на основу Годишњег распореда послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2020. годину, распоређено је 12 судијских помоћника.

1. ВЕЋЕ

1. судија Симонида Милорадовић – председник већа; 2. судија Светлана Бранковић – члан већа; 3. судија Мирјана Станковић – члан већа;

Судијски помоћници:

1. Драгана Танасковић

2. ИванПавловић

3. Бојана Цветковић

2. ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Симић– председник већа; 2. судија Марија Марковић – члан већа;
3.судија Милена Петровић - члан већа

Судијски помоћници:

1. Марија Цимеша Фуртула

2. Тања Елез

3. Илија Ђоровић

3. ВЕЋЕ

1. судија Марија Петковић– председник већа; 2. судија Наташа Петровић -члан већа, 3. судија Јовица Илић - члан већа

Судијски помоћници:

1. Соња Ђурић

2. Тања Вујасиновић

3. Дајана Младеновић

4. ВЕЋЕ

1. судија Јасминка Вукановић – председник већа; 2. судија Радмила Николић – члан већа; 3. судија Зорица Јовановић – члан већа

Судијски помоћници:

1. Драгана Хаџић

2. Снежана Царевић

3. Милош Гемаљевић

V

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕПРАКСЕ

У Одељење судске праксе на основу Годишњег распореда послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2020. годину, распоређено је 5 судијских помоћника.

Послове и задатке у складу сачл.74 Судског пословника, у Одељењу судске праксе за кривичну материју, у пуном радном времену обављаће судијски помоћник Викторија Стефановић. Судијски помоћник Викторија Стефановић ће обављати и послове и задатке у складу са чл.74 Судског пословника у Одељењу судске праксе за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.

Послове и задатке, у складу са чл.74 Судског пословника, у Одељењу судске праксе за грађанску материјуобављаће судијски помоћници Бошко Радошевић, Јелена Трипковић и СањаРадуновић Каличанин. По потреби ће помагати и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководилац судске праксе у грађанском одељењу.

Послове и задатке, у складу сачл.74 Судског пословника, у Одељењу судске праксе за грађанску материју раднихспорова, обављаће судијски помоћник Марина Миликић, којој ће помагати по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководилац судске праксе у грађанском одељењу за радне спорове.

Судијски помоћник Викторија Стефановић ће обављати послове саветника за питања у вези примене Европске конвенције о људским правима и то: истраживање судске праксе Европског суда и стављање судијама на располагање довољно информација како би судија могао да примени захтеве из Европске конвенције у складу са јуриспроденцијом Европског суда у конкретном случају како би се постигло да судска пракса овог суда буде са праксом Европског суда усаглашена; ажурирање информација о питањима људских права како на домаћем тако и на међународном праву уз иницирање редовних састанака у суду за судије и судијске помоћнике; давање одговора на питања у вези материје људских права судијама и судијским помоћницима, и сигнализирање у ситуацијама када евентуално може доћи до кршења одредаба Европске конвенције.

VI

Без распореда су судијски помоћници Катарина Миленковић, Милица Аксентијевић и Милена Пајкић које се налазе на одсуству, као и судијски помоћник Јелена Младеновић којој мирују права иобавезе на раду и по основу рада почев од 20. 2. 2017. године. Судијски помоћници без распореда ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.

ПРЕДСЕДНИКСУДА

ДубравкаДамјановић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу