Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: I СУ-2-43/20

Дана: 30. децембар 2020. године. 

К р а г у ј е в а ц

 

 

 

На основу чл. 57 ст.1, чл.58 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр.116/08, …88/18) и чл.6, 48 и 74 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, ... 93/19), в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић, дана 30. децембра 2020. године, утврђује

 

 

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

Чл. 74

Судског пословника

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном  одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

 

 

I 

СУДСКА УПРАВА

 

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ.

Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник МИЛЕНА АНДРИЈЕВИЋ, која ће уједно мењати секретара суда у случају њеног одсуства.

Послове судијског помоћника у судској управи обављају ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ И САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН.

 

 

II - КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 1. ДАНИЈЕЛА ВРАНИЋ
 2. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ
 3. ТИНА ФИЛИПОВИЋ
 4. НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
 5. АНА ДОБРИЋ
 6. ЈЕЛЕНА ВЕЉОВИЋ
 7. МАРИЈА КАРАКЛИЋ
 8. ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК

 

 

III - ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 1. МАРИНА СЛАВКОВИЋ
 2. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
 3. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
 4. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
 5. СОЊА ПОПОВСКИ ЗАЉЕВСКИ
 6. СНЕЖАНА БОЖАНИЋ 
 7. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
 8. ИВАНА МАРКОВИЋ
 9. ТАМАРА РАНКОВИЋ
 10. ДАНИЦА ЂУСИЋ
 11. ЕМИЛИЈА ЛЕПОЈЕВИЋ
 12. ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
 13. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
 14. ЈЕЛЕНА ТИМОТИЈЕВИЋ
 15. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
 16. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
 17. НЕВЕНА НИКОЛИЋ
 18. КРИСТИНА РАКОВИЋ
 19. ТИЈАНА ГОЈИЋ
 20. СУЗАНА МАРКОВИЋ
 21. КРИСТИНА РЕПАНОВИЋ

 

 

IV 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 

 1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
 2. ИВАН ПАВЛОВИЋ
 3. БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
 4. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
 5. ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
 6. СОЊА ЂУРИЋ
 7. ТАЊА ВУЈАСИНОВИЋ
 8. ДАЈАНА МЛАДЕНОВИЋ
 9. ДРАГАНА ХАЏИЋ
 10. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
 11. МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
 12. ДРАГАНА ПЕРОВИЋ
 13. НАТАША ЈАНКОВИЋ
 14. ТАЊА АНДРИЋ

 

 

 

V 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 1. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
 2. ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ
 3. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
 4. МАРИНА МИЛИКИЋ

 

 

Судијским помоћницима у Одељењу судске праксе помагаће по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководиоци судске праксе по одељењима.

 

 

VI 

ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.

Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.

 

VII

Без распореда је судијски помоћник Катарина Миленковић и Тања Пауновић, које се налазе на одсуству, као и судијски помоћник Јелена Младеновић којој мирују права и обавезе на раду и по основу рада почев од 20. 2. 2017. године. Судијски помоћници без распореда ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.

 

 

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

  Дубравка Дамјановић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу