Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2022. годину

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2022. годину

 

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

I СУ-2-32/21

8. децембар 2021. године

К р а г у ј е в а ц

 

На основу чл. 57 ст. 1, чл. 58 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, …88/18) и чл. 6, 48 и 74 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр.110/09, ... 93/19), председник Апелационог суда у Крагујевцу Александар Блануша, дана 8. децембра 2021. године, утврђује

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Чл. 74

Судског пословника

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном  одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

 

 

I - СУДСКА УПРАВА

 

Послове судијског помоћника у судској управи обављају ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ, ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ И САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН.

 

 

II - КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 1. ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
 2. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ
 3. НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
 4. ДРАГАНА ПЕРОВИЋ
 5. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
 6. МИХАИЛО ИГЊАТОВИЋ

III - ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 1. МАРИНА СЛАВКОВИЋ
 2. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
 3. КРИСТИНА РЕПАНОВИЋ
 4. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
 5. МИЛЕНА ПАЈКИЋ
 6. ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
 7. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
 8. ИВАНА МАРКОВИЋ
 9. КАТАРИНА БРАНКОВИЋ
 10. ТАМАРА РАНКОВИЋ ЂУСИЋ - 50% радног времена
 11. ДАНИЦА ЂУСИЋ
 12. ЕМИЛИЈА ЛЕПОЈЕВИЋ
 13. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
 14. ЈЕЛЕНА ТИМОТИЈЕВИЋ
 15. ИВАНА ДОНЧИЋ
 16. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
 17. НЕВЕНА НИКОЛИЋ
 18. НАТАЛИЈА РАДОЈИЧИЋ
 19. КРИСТИНА РАКОВИЋ
 20. ТИЈАНА ГОЈИЋ САВИЋ
 21. СУЗАНА МАРКОВИЋ

 

IV - ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

 1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
 2. БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
 3. АЊА СТЕВАНОВИЋ
 4. КАТАРИНА МИЛЕНКОВИЋ
 5. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
 6. ТАЊА ПАУНОВИЋ
 7. АНА ДОБРИЋ
 8. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
 9. СОЊА ЂУРИЋ
 10. ТАЊА ВУЈАСИНОВИЋ
 11. ДАЈАНА МЛАДЕНОВИЋ
 12. НАТАША ЈАНКОВИЋ
 13. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
 14. МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
 15. ДУШАН ПЕКОВИЋ

 

 

V - ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 1. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
 2. ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
 3. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
 4. МАРИНА МИЛИКИЋ
 5. ТАМАРА РАНКОВИЋ ЂУСИЋ - 50% радног времена

 

Судијским помоћницима у Одељењу судске праксе помагаће по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководиоци судске праксе по одељењима.

 

 

VI 

ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.

Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.

 

 

VII

Без распореда је судијски помоћник Јелена Младеновић којој мирују права и обавезе на раду и по основу рада почев од 20.2.2017. године, као и судијски помоћник Марија Караклић, која је решењем од 6.10.2021. године, због повећаног обима посла и потребе рада, привремено премештена на радно место за јавне набавке, и који ће бити по повратку распоређени према потребама.

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СУДА

                                                                                                           Александар Блануша

 

 


@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу