Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Грађанско одељење

Грађанско одељење

Председник грађанског одељења је судија Тања Павловић Недељковић.

Заменик председника грађанског одељења је судија Дејан Лукић.

У грађанском одељењу распоређено је 19 судија.

Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у грађанско правним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Симовић – председник већа
2. судија др Татјана Кандић - члан већа
3. судија Светлана Ћупрић- члан већа
4. судија Владан Миољевић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Тања Павловић Недељковић - председник већа
2. судија Зорица Игњатовић - члан већа
3. судија Зоран Дукић - члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Дејан Лукић– председник већа
2. судија Сузана Чоловић– члан већа
3. судија Александар Буђевац - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Ана Спасић - председник већа
2. судија Александра Прешић - члан већа
3. судија Светлана Илић - члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Јовановић - председник већа
2. судија Слободан Петровић - члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић - члан већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Дринка Кривчевић – председник већа
2. судија Драгана Стефановић Лабан - члан већа
3. судија Предраг Колаковић - члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности или спречености судија попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник грађанског одељења.

Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава које ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења.

 

Распоред предмета у случајевима када је за поступање по предметима потребно поседовање посебних знања

 У грађанском одељењу сва већа поступају у породично-правним споровима ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у породичним споровима. Све судије које поседују сертификат о посебним знањима из области права детета у складу са чл. 203 Породичног закона, задужују се предметима из ове области.

Судије грађанског одељења и одељења за радне спорове које поседују сертификат о посебнмм знањима у вези са заштитом узбуњивача, у складу са чл. 25 ст. 1 Закона о заштити узбуњивача, задужују се предметима из наведене области, сходно материји у којој поступају.

 

Распоред предмета при одлучивању о дозвољености изузетне ревизије и посебне ревизије

О дозвољености изузетне ревизије из чл. 395 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" број 125/04 и 111/09) и посебне ревизије из чл. 404 ст. 2 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" број 72/11) које су изјављене до 31.05.2014. године, као и о жалбама на решења Апелационог суда у Крагујевцу из чл. 399 ст. 4 и 5 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 72/11) одлучиваће прво следеће веће чији чланови нису учествовали у доношењу ожалбеног решења према редоследу већа утврђеном Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2023. годину.  @ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу