Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Грађанско одељење

Грађанско одељење

Председник грађанског одељења је судија Јасмина Симовић.

Заменик председника грађанског одељења је судија Јасмина Јовановић.

У грађанском одељењу распоређено је 22 судија.

Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у грађанско правним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1 судија Драгана Сретовић – председник већа
2. судија Александра Прешић  - члан већа
3. судија Светлана Васиљевић  - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Надежда Видић – председник већа
2. судија Гордана Вељовић - члан већа
3. судија Дринка Кривчевић - члан већа
4. судија Светлана Ћупрић - члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Симовић – председник већа
2. судија др Татјана Кандић - члан већа
3. судија Марица Петровић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Грозда Арнаут- председник већа
2. судија Зорица Игњатовић - члан већа
3. судија Зоран Дукић - члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Сузана Чоловић – председник већа
2. судија Дејан Лукић – члан већа
3. судија Драгана Стефановић Лабан - члан већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Ана Спасић - председник већа
2. судија Тања Павловић Недељковић - члан већа
3. судија Светлана Илић - члан већа

7. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Јовановић - председник већа
2. судија Слободан Петровић - члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић - члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у грађанском одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник грађанског одељења.

Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава које ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења.

 

Распоред предмета у случајевима када је за поступање по предметима потребно поседовање посебних знања

 У грађанском одељењу сва већа поступају у породично-правним споровима ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у породичним споровима. Све судије које поседују сертификат о посебним знањима из области права детета у складу са чл. 203 Породичног закона, задужују се предметима из ове области.

Судије грађанског одељења и одељења за радне спорове које поседују сертификат о посебнмм знањима у вези са заштитом узбуњивача, у складу са чл. 25 ст. 1 Закона о заштити узбуњивача, задужују се предметима из наведене области, сходно материји у којој поступају.

 

Распоред предмета при одлучивању о дозвољености изузетне ревизије и посебне ревизије

О дозвољености изузетне ревизије из чл. 395 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" број 125/04 и 111/09) и посебне ревизије из чл. 404 ст. 2 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" број 72/11) које су изјављене до 31.05.2014. године, као и о жалбама на решења Апелационог суда у Крагујевцу из чл. 399 ст. 4 и 5 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 72/11) одлучиваће прво следеће веће чији чланови нису учествовали у доношењу ожалбеног решења према редоследу већа утврђеном Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину.  @ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу