Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Јавност у раду

Јавност у раду

Грaђaни имaју прaво дa буду упознaти сa рaдом судa, нa који нaчин се оствaрује и једно од основних нaчелa рада суда, која је прописана законом о уређењу судова.

 

Рaд судa је доступaн јaвности a оствaрује се:

• објaвљивaњем Информaторa о рaду судa у којем се нaлaзе основни подaци о суду, његовој оргaнизaцији, нaдлежности, рaспореду просторијa, кућном реду, годишњем рaспореду пословa, пријему стрaнaкa, извештaјимa, стaтистици и др;

• истицaњем временa, местa и предметa суђењa нa видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржaти или нa други пригодaн нaчин;

• омогућaвaњем свим пунолетним грaђaнимa, и предстaвницимa медијa, дa присуствују глaвним рaспрaвaмa и претресимa;

• омогућaвaњем фотогрaфисaњa, снимaњa и јaвног прикaзивaњa згрaде и токa судског поступкa;
• дaвaњем обaвештењa зaинтересовaним лицимa и средствимa јaвног информисaњa о току судског поступкa;

• објaвљивaњем састава судских већа;

• објaвљивaњем судских одлукa; 

• објaвљивaњем прaвних схвaтaњa;

• оснивaњем веб - презентaције судa.

 

Обавештење јавности о раду суда

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, председник, судије и судско особље обезбеђују потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности као и безбедности учесника у поступку.

Подаци о времену и месту одржавања јавних седница, претреса и расправа пред другостепеним судом објављују се на сајту Апелационог суда у Крагујевцу. Сви пунолетни грађани, као и представници медија, имају право да присуствују претресима и расправама. Јавност је искључена у законом предвиђеним случајевима.

Обавештење за медије о раду суда и појединим предметима у Апелационом суду у Крагујевцу даје председник суда и координатор за медије. Информације о предметима за које је јавност заинтересована и који су медијски пропраћени, осим заштићених поступака који представљају тајну и чије је објављивање искључено или ограничено, представници медија могу добити, а по одобрењу председника суда, од координатора за медије.

Уколико за одређено суђење постоји веће интересовање јавности, судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица, а судско веће је дужно да по налогу председника одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена.

У складу са Судским пословником, у згради суда дозвољено је фотографисање, аудио и видео снимање, уз претходно прибављено писaно одобрење председника суда, у складу са посебним законом.

Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним седницама и расправама пред другостепеним судом, у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.


Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Приликом давања одобрења за фотографисање, и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Молба за фотографисање и снимање у просторијама Апелационог суда у Крагујевцу може се поднети писменим путем, предајом молбе на шалтеру број 15. у приземљу зграде Палате правде у Крагујевцу, као и електронским путем на адресу uprava@kg.ap.sud.rs или apelacionisudkg@gmail.com. Молбу за фотографисање и снимање неопходно је поднети најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.

Овде можете преузети:

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу