Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Кривично одељење

Кривично одељење

Председник кривичног одељења је судија Милевка Миленковић.

Заменик председника кривичног одељења је судија Мирјана Војиновић.

У кривичном одељењу распоређенo је 11 судија.

У другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку одлучују следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Злата Несторовић – члан већа
3. судија Милена Петровић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Јовица Илић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Огла Пековић – председник већа
2. судија Мирјана Војиновић – члан већа
3. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
4. судија Јелена Вилотијевић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ђорђе Ристић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

Послове на дежурству обављаће дежурно веће према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник кривичног одељења.

За време годишњих одмора и у случају друге оправданости судија или спречености, попуна чланова већа у кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година или казна доживотног затвора, већа Кривичног одељења у складу са чл. 21 ст. 2 тач. 2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама из следећих већа у том одељењу.  

 

Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл. 21 ст. 3 Законика о кривичном поступку, формирано је веће у следећем саставу:

1. судија Радоман Спарић– председник већа
2. судија Милевка Миленковић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа
4. судија Марина Илић – члан већа
5. судија Олга Пековић – члан већа
                                                                                                                                                                                         
Председника већа замењује први члан већа. 

У време годишњег одмора и друге оправдане одсутности судија постојећег већа у трећем степену, чланове већа замењују судије: Злата Несторовић и Ђорђе Ристић, а у случају одсутности или спречености тих судија, попуна чланова већа вршиће се тако што ће веће бити попуњавано члановима следећих већа у кривичном одељењу, а по потреби и члановима већа других одељења.

 

Распоред предмета у којима се одлучује по жалби на основу члана 343 Законика о кривичном поступку против решења о потврђивању оптужнице

Распоред предмета у којима се одлучује по жалби на основу члана 343 Законика о кривичном поступку против решења о потврђивању оптужнице вршиће се тако што ће ови предмети бити распоређивани по реду у рад судијама на следећи начин:

Распоређивање напред наведених новопримљених предмета вршиће се судијама Кривичног одељења по редоследу за пријем предмета у складу са Годишњим распоредом послова за 2023. годину.

У поновом поступку по правном леку, уколико је претходно укинуто решење о потврђивању оптужнице, предмет се, сходно члану 55 Судског пословника, распоређује судији, односно већу које је претходно поступало у том предмету.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда првостепеног суда, предмет се, сходно члану 37 став 1 тачка 4 Законика о кривичном поступку, не распоређује судији односно већу које је претходно поступало у том предмету тј. донело одлуку којом се потврђује првостепено решење о потврђивању оптужнице, већ се такав предмет распоређује, првом по реду судији по редоследу за пријем предмета у складу са Годишњим распоредом послова за 2023. годину.  

 

 

 

 

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Мирољуб Томић – члан већа
3. судија Љубодраг Вуковић – члан већа
4. судија Олга Пековић – члан већа

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу