Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Распоред просторија суда
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Кривично одељење

Кривично одељење

Председник кривичног одељења је судија Оливера Бојовић.

Заменик председника кривичног одељења је судија Милевка Миленковић.

У кривичном одељењу распоређенo је 16 судија.

У другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку одлучују следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Љубодраг Вуковић – члан већа
3. судија Олга Пековић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Љубинко Ћетеновић– председник већа
2. судија Весна Димитријевић– члан већа
3. судија Злата Несторовић– члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Оливера Бојовић– председник већа
2. судија Драган Лековић– члан већа
3. судија Есад Вељовић– члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Жарко Стевановић - члан већа
3. судија Татјана Мишић - члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Радоман Спарић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа
4. судија Ружица Ђурђевић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

Послове на дежурству обављаће дежурно веће према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник кривичног одељења.

За време годишњих одмора и у случају друге оправданости судија, попуна чланова већа у кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година, већа Кривичног одељења у складу са чл. 21 ст. 2 тач. 2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама из следећих већа у том одељењу.  

 

Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл. 21 ст. 3 Законика о кривичном поступку, формирано је веће у следећем саставу:

1. судија Љубинко Ћетеновић - председник већа
1. судија Александар Блануша – члан већа
3. судија Радоман Спарић – члан већа
4. судија Милевка Миленковић - члан већа
5. судија Татјана Мишић - члан већа

Председника већа замењује први члан већа.

У време годишњег одмора и друге оправдане одсутности судија постојећег већа у трећем степену, чланове већа замењују судије: Оливера Бојовић и Марина Илић.

 

Распоред предмета у којима се одлучује по жалби на основу члана 343 Законика о кривичном поступку против решења о потврђивању оптужнице

Распоред предмета у којима се одлучује по жалби на основу члана 343 Законика о кривичном поступку против решења о потврђивању оптужнице вршиће се тако што ће ови предмети бити распоређивани по реду у рад судијама на следећи начин:

Распоређивање напред наведених новопримљених предмета вршиће се судијама Кривичног одељења по редоследу за пријем предмета у складу са Годишњим распоредом послова за 2017. годину.

У поновом поступку по правном леку, уколико је претходно укинуто решење о потврђивању оптужнице, предмет се, сходно члану 55 Судског пословника, распоређује судији, односно већу које је претходно поступало у том предмету.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда првостепеног суда, предмет се, сходно члану 37 став 1 тачка 4 Законика о кривичном поступку, не распоређује судији односно већу које је претходно поступало у том предмету тј. донело одлуку којом се потврђује првостепено решење о потврђивању оптужнице, већ се такав предмет распоређује, првом по реду судији по редоследу за пријем предмета у складу са Годишњим распоредом послова за 2017. годину.  

 

 

 

 

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Мирољуб Томић – члан већа
3. судија Љубодраг Вуковић – члан већа
4. судија Олга Пековић – члан већа

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу