Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Кривично одељење

Кривично одељење

Председник кривичног одељења је судија Оливера Бојовић.

Заменик председника кривичног одељења је судија Милевка Миленковић.

У кривичном одељењу распоређенo је 14 судија.

У другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у кривичном поступку одлучују следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Олга Пековић – члан већа
3. судија Зорица Ђурић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Весна Димитријевић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Оливера Бојовић – председник већа
2. судија Драган Лековић – члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Жарко Стевановић – члан већа
3. судија Ђорђе Ристић – члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

Послове на дежурству обављаће дежурно веће према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник кривичног одељења.

За време годишњих одмора и у случају друге оправданости судија, попуна чланова већа у кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда за кривична дела за која је прописана казна затвора од 30 до 40 година, већа Кривичног одељења у складу са чл. 21 ст. 2 тач. 2 Законика о кривичном поступку ће се допуњавати судијама из следећих већа у том одељењу.  

 

Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл. 21 ст. 3 Законика о кривичном поступку, формирано је веће у следећем саставу:

1. судија Александар Блануша  – председник већа
2. судија Радоман Спарић  – члан већа
3. судија Милевка Миленковић – члан већа
4. судија Мирјана Војиновић – члан већа
5. судија Марина Илић – члан већа

Председника већа замењује први члан већа.

У време годишњег одмора и друге оправдане одсутности судија постојећег већа у трећем степену, чланове већа замењују судије: Оливера Бојовић и Жарко Стевановић .

 

Распоред предмета у којима се одлучује по жалби на основу члана 343 Законика о кривичном поступку против решења о потврђивању оптужнице

Распоред предмета у којима се одлучује по жалби на основу члана 343 Законика о кривичном поступку против решења о потврђивању оптужнице вршиће се тако што ће ови предмети бити распоређивани по реду у рад судијама на следећи начин:

Распоређивање напред наведених новопримљених предмета вршиће се судијама Кривичног одељења по редоследу за пријем предмета у складу са Годишњим распоредом послова за 2017. годину.

У поновом поступку по правном леку, уколико је претходно укинуто решење о потврђивању оптужнице, предмет се, сходно члану 55 Судског пословника, распоређује судији, односно већу које је претходно поступало у том предмету.

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда првостепеног суда, предмет се, сходно члану 37 став 1 тачка 4 Законика о кривичном поступку, не распоређује судији односно већу које је претходно поступало у том предмету тј. донело одлуку којом се потврђује првостепено решење о потврђивању оптужнице, већ се такав предмет распоређује, првом по реду судији по редоследу за пријем предмета у складу са Годишњим распоредом послова за 2017. годину.  

 

 

 

 

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Мирољуб Томић – члан већа
3. судија Љубодраг Вуковић – члан већа
4. судија Олга Пековић – члан већа

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу