Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Одељење судске праксе

Одељење судске праксе

Председник одељења судске праксе је председник суда, судија Александар Блануша.

Заменици председника одељења судске праксе су судија Симонида Милорадовић и судија Радоман Спарић.

Одељење судске праксе сачињавају председник суда и његови заменици, сви председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председници већа.   

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова.

У суду се води општи регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда а која су од значаја за судску праксу.

У посебном регистру се уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења, саветоњима и радним састанцима судија.

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређени су:

1. судија Радоман Спарић, за руководиоца судске праксе у кривичном одељењу,
2. судија Марина Илић, за руководиоца судске праксе у одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
3. судије Слободан Петровић и др Татјана Кандић, за руководиоце судске праксе у грађанском одељењу,
4. судија Марија Марковић, за руководиоца судске праксе у грађанском одељењу за радне спорове,
5. судија Марина Илић, за руковоциоца судске праксе у одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року,
6. судија др Татјана Кандић, за руководиоца судске праксе у грађанском одељењу у делу поступања у предметима по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у споровима по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији и који се заводе у уписник "Гж-5".

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:

1. Председник одељења судске праксе, председник суда, судија Александар Блануша, која је уједно и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе,

2. Заменици главног и одговорног уредника су судија Радоман Спарић из кривичног одељења и судија Taња Павловић Недељковић из грађанског одељења.

3. Чланови редакције:

- судије Симонида Милорадовић, Марија Марковић, Јасмина Симовић, Слободан Петровић, др Татјана Кандић, Тања Павловић Недељковић, Олга Пековић, Милевка Миленковић, Марина Илић и Мирјана Војиновић.

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу