Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Одељење судске праксе

Одељење судске праксе

Председник одељења судске праксе је председник суда, судија Дубравка Дамјановић.

Заменик председника одељења судске праксе је судија Оливера Бојовић.

Одељење судске праксе сачињавају председник суда и његов заменик, сви председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председници већа.   

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова.

У суду се води општи регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда а која су од значаја за судску праксу.

У посебном регистру се уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења, саветоњима и радним састанцима судија.

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређени су:

1. судија Радоман Спарић, за руководиоца судске праксе у кривичном одељењу,
2. судија Марина Илић, за руководиоца судске праксе у одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
3. судије Слободан Петровић и др Татјана Кандић, за руководиоце судске праксе у грађанском одељењу,
4. судија Марија Марковић, за руководиоца судске праксе у грађанском одељењу за радне спорове,
5. судија Марина Илић, за руковоциоца судске праксе у одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:

1. Председник одељења судске праксе, председник суда, судија Дубравка Дамјановић, која је уједно и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе,

2. Заменици главног и одговорног уредника су судија Александар Блануша из кривичног одељења и судија Јасмина Симовић из грађанског одељења.

3. Чланови редакције:

- судије Симонида Милорадовић, Марија Марковић, Јасмина Симовић, Слободан Петровић, др Татјана Кандић, Надежда Видић, Оливера Бојовић, Радоман Спарић, Милевка Миленковић и Марина Илић.

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу