Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Распоред просторија суда
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Одељење судске праксе

Одељење судске праксе

Председник одељења судске праксе је в.ф. председника суда Дубравка Дамјановић.

Заменик председника одељења судске праксе је судија Оливера Бојовић.

Одељење судске праксе сачињавају в.ф. председника суда и његов заменик, сви председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци судске праксе по судским одељењима и председници већа.   

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова.

У суду се води општи регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда а која су од значаја за судску праксу.

У посебном регистру се уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења, саветоњима и радним састанцима судија.

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређени су:

1. судија Радоман Спарић, за руководиоца судске праксе у кривичном одељењу,
2. судија Марина Илић, за руководиоца судске праксе у одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
3. судија Јасмина Симовић и судија Наташа Стевановић, за руководиоце судске праксе у грађанском одељењу,
4. судија Мирјана Симић, за руководиоца судске праксе у грађанском одељењу за радне спорове,
5. судија Сузана Видановић, за руковоциоца судске праксе у одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:

1. Председник одељења судске праксе, в.ф. председника суда Дубравка Дамјановић, која је уједно и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе,

2. Заменици главног и одговорног уредника су судија Александар Блануша из кривичног одељења и судија Илија Зиндовић из грађанског одељења.

3. Чланови редакције:

- судија Оливера Бојовић, судија Љубинко Ћетеновић, судија Смиљана Ристић, судија Александар Блануша, судија Симонида Милорадовић, судија Милевка Миленковић и судија Радоман Спарић, као и сви чланови одељења судске праксе.

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу