Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Распоред просторија суда
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року

Поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року

Председник Одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року је судија Радоман Спарић.

Заменик председника Одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року је судија Сузана Видановић.

У Одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року поступају све судије Апелационог суда у Крагујевцу које ће одлучивати у предметима из материје у којој поступају у оквиру других одељења по Годишњем распореду послова.

Све судије Апелационог суда у Крагујевцу као чланови једног одељења одлучиваће у предметима покренутим по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року према чл. 8а-8б Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС" број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/13 и 40/15) у материји у којој поступају у оквиру других одељења по Годишњем распореду послова, сходно чл. 34 ст. 1 Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС" број 40/15).

Судије које ће, поред председника суда, одлучивати и водити поступак по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС" број 40/15), су:

За предмете из кривичне материје:

- судија Марина Илић

За предмете из грађанске материје:

-судија Смиљана Ристић
-судија Јасмина Јовановић
-судија Грозда Арнаут

За предмете из материје радних спорова:

-судија Симонида Милорадовић
-судија Сузана Видановић
-судија Татјана Кандић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу