Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Одељење за радне спорове

Одељење за радне спорове

Председник  грађанског одељења за радне спорове је судија Симонида Милорадовић.

Заменик председника одељења је судија Јасминка Вукановић.

У одељењу за радне спорове распоређено је 15 судија.

1. ВЕЋЕ
1. судија Симонида Милорадовић – председник већа
2. судија Светлана Бранковић – члан већа
3. судија Душица Вуковић – члан већа                                                                                                      

2. ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Симић – председник већа
2. судија Зорица Јовановић – члан већа
3. судија Мирјана Трмчић

3. ВЕЋЕ
1. судија Марија Петковић – председник већа
2. судија Наташа Петровић – члан већа
3. судија Марија Филиповић – члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Јасминка Вукановић – председник већа
2. судија Радмила Николић – члан већа
3. судија Данијела Савић – члан већа 

5. ВЕЋЕ
1. судија Марија Марковић – председник већа
2. судија Зорица Радаковић – члан већа
3. судија Данијела Марић - члан већа  

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњег одмора и у случају друге оправдане одсутности судија или спречености, попуна чланова већа у грађанском одељењу за радне спорове, вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећег већа у том одељењу. 

У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у грађанском одељењу за радне спорове вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који ће за сваки месец унапред сачињавати председник грађанског одељења за радне спорове.

Послове на дежурству обављаће дежурна већа према распореду дежурстава који ће по потреби сачињавати председник грађанског одељења за радне спорове.

 

Веће надлежно за поступање у предметима рехабилитације

По жалбама против решења у поступку рехабилитације, сходно чл. 18 ст. 2 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 92/11), одлучују следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Олга Пековић – председник већа
2. судија Дејан Лукић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ана Спасић – члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Сузана Чоловић – члан већа
3. судија Милена Петровић – члан већа

 Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњивано члановима следећих већа.

По жалбама против решења у поступку рехабилитације из чл. 30 ст. 1 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС", број 92/11) а у вези са чл. 6 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС", број 33/06), поступа веће у саставу:

1. судија Радоман Спарић - председник већа
2. судија Милена Петровић - члан већа
3. судија Ана Спасић - члан већа
4. судија Сузана Чоловић - члан већа
5. судија Марина Илић - члан већа

 

Распоред предмета у случајевима када је за поступање по предметима потребно поседовање посебних знања

У грађанском одељењу сва већа поступају у породично-правним споровима ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у породичним споровима. Све судије које поседују сертификат о посебним знањима из области права детета у складу са чл. 203 Породичног закона, задужују се предметима из ове области.

Судије грађанског одељења и одељења за радне спорове које поседују сертификат о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача, у складу са чл. 25 ст. 1 Закона о заштити узбуњивача, задужују се предметима из наведене области, сходно материји у којој поступају.

 

Распоред предмета при одлучивању о дозвољености изузетне ревизије и посебне ревизије

О дозвољености изузетне ревизије из чл. 395 Закона о парнином поступку ("Сл. гласник РС" број 125/04 и 11/09) и посебне ревизије из чл. 404 ст. 2 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" број 72/11) које су изјављене до 31.05.2014. године, као и о жалбама на решење Апелационог суда у Крагујевцу из чл. 399 ст. 4 и 5 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" број 72/11) одлучиваће прво следеће веће чији чланови нису учествовали у доношењу ожалбеног решења према редоследу већа утврђеном Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2023. годину.

 @ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу