Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Судска пракса » Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама

Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: СУ II-17-10/17

Дана: 20.06.2017. године

К Р А Г У Ј Е  В А Ц            

 

 

 

            На основу чл. 51 ст. 1 и чл. 52 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 и 13/16) и чл. 7, чл. 28, чл. 30 и чл. 58 Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 и 39/16), председник Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамајановић, дана 20. 6. 2017. године, доноси

 

 

 

ПРАВИЛНИК

о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

 

Члан 1.

 

            Овим Правилником уређује се начин замене и изостављања података у судским одлукама Апелационог суда у Крагујевцу (у даљем тексту псеудонимизација и анонимизација) које се објављују или чине доступним јавности у складу са законом којим се уређује обрада података о личности:

 

            -на интернет страници Апелационог суда у оквиру одељка „Судска пракса“, на основу унапред утврђених кључних речи (дескриптора преузетих из отворене листе дескриптора са сајта Врховног касационог суда) које су саставни део овог Правилника (прилог 1.), а након отпремања одлуке односно предмета са одлуком из суда,

 

            -објављивањем у публикацијама које издаје Апелациони суд (билтенима, информаторима и сличним публикацијама),

 

            -објављивањем или чињењем доступним јавности на било који други начин.

 

            Одлуке Апелационог суда у Крагујевцу објављују се у целини на интернет страници Апелационог суда у Крагујевцу, али се подаци о странкама, чији је идентитет утврђен или се може утврдити упоређивањем са другим доступним подацима, замењују или изостављају.

 

Судске одлуке на које се примењује Правилник

 

Члан 2.

 

            Под судским одлукама, у смислу овог Правилника, подразумевају се све одлуке Апелационог суда у Крагујевцу, донете сагласно чл. 24 Закона о уређењу судова и о захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, у електронском и штампаном облику.

 

Појам псеудонимизације и анонимизације

 података у судским одлукама

 

Члан 3.

 

            Под псеудонимизацијом и анонимизацијом података у судским одлукама подразумева се замена и изостављање података о личности и других података тако да се не може идентификовати лице на које се ти подаци односе.

 

            Псеудонимизација и анонимизација не односи се на судске одлуке за које је изречена мера јавног објављивања, осим ако се тиме не би повредила права трећих лица.

 

Подаци који нису предмет

 псеудонимизације и анонимизације

 

Члан 4.

 

Не псеудонимизирају и анонимизирају се подаци у судским одлукама који се односе на државне органе, органе територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавна предузећа као и на друга правна лица чији су оснивачи држава, територијална аутономија и локална самоуправа.

 

Не псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о личности који се односе на: судије, судије поротнике, записничаре, јавне тужиоце и њихове заменике, државне правобраниоце и њихове заменике, судске вештаке, судске тумаче и преводиоце, јавне бележнике, јавне извршитеље и адвокате као пуномоћнике и браниоце, као и представнике државних органа чије учествовање у судском поступку представља извршење службене обавезе (полицијски службеник, социјални радник, психолог, педагог, лекар и др.).

 

 

Минимум стандарда псеудономизације и анонимизације података о личности у судским одлукама

 

Члан 5.

 

Минимун стандарда псеудономизације и анонимизације података о личности у судским одлукама обухвата замену и изостављање података на основу којих је могуће идентификовати учесника у судском поступку, као и података о лицу на основу којих би могао бити откривен идентитет учесника.

 

Лице на основу чијих личних података би могао да буде идентификован учесник у поступку је сродник, пријатељ, сусед учесника у поступку или друго физичко лице, односно правно лице на основу чијег би назива и седишта и пореско идентификационог броја било могуће идентификовати учесника у судском поступку.

 

Подаци о личности који су предмет

псеудонимизације и анонимизације

 

Члан 6.

 

У судским одлукама псеудонимизирају се и анонимизирају подаци о физичком и правном лицу који се односе на:

 

1. име и презиме и надимак физичког лица,

2. датум и место рођења,

3. адреса (боравиште, пребивалиште и седиште),

4. ЈМБГ - јединствен матични број грађана,

5. број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила или број друге личне исправе и мрежни подаци који би могли да доведу до откривања идентитета физичког лица - учесника у поступку, односно другог лица из чл. 5 ст. 1 овог Правилника,

6. биометријске податке, генетске податке и податке о здравственом стању,

7. ПИБ - порески идентификациони број правног лица и

8. друге податке на основу којих лице може бити идентификовано.

 

            Не псеудонимизују и анонимизују се подаци из става 1. тачка 1. овог члана о учесницима у поступку када оправдани интерес јавности да зна претеже у односу на заштиту идентитета физичког лица.

 

Врсте података који се псеудонимизирају и анонимизирају

 

Члан 7.

 

            У одлукама из грађанске и радне области, анонимизирају се подаци о странкама (физичким лицима), њиховим пуномоћницима који нису адвокати, законским и статутарним заступницима, акционарима, члановима друштва и са њима повезаним лицима, представницима (члановима управног одбора, страним представницима у стечају, представницима запослених и сл.) умешачима, приватним предузетницима, извршним повериоцима и извршним дужницима ако су физичка лица, оштећенима, предлагачима и противницима предлагача ако су физичка лица, оставиоцима, наследницима, сведоцима, сродницима, блиским лицима и суседима странака.

 

Члан 8.

 

            У одлукама из кривичне области псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о осуђеном, оштећеном као тужиоцу, приватном тужиоцу, оштећеном, оштећеном по предлогу, сведоку, пуномоћнику (физичком лицу), законском заступнику странке, сроднику, пријатељу, суседу странке, о брачном или ванбрачном другу, старатељу, усвојиоцу или усвојенику учесника у поступку.

 

            У одлуци која се објављује такође ће бити псеудонимизирани и анонимизирани подаци о правном лицу на основу чијег би се назива седишта и пореског идентификационог броја могао установити идентитет учесника у поступку.

 

Псеудонимизација/анонимизација података из поседбних поступака

 

Члан 9.

 

            У одлукама из поступака према малолетним учениоцима кривичних дела псеудонимизирају се и анонимизирају се подаци о малолетном учиниоцу, оштећеном, времену и месту критичног догађаја.

 

            У одлукама донетим у поступцима у којима је према закону искључена јавност псеудонимизирају се и анонимизирају се поред података из члана 6. овог Правилника и сви подаци за које је законом, другим прописима и актима одређено да се чувају као тајна.

 

            У одлукама донетим у породичним и статусним предметима, у којима су малолетници учесници поступка псеудонимизирају се и анонимизирају се сви подаци из образложења судских одлука којима се задире у приватност учесника поступка.

 

 

НАЧИН И ТЕХНИКА АНОНИМИЗАЦИЈЕ

 

Члан 10.

 

            Подаци из чланова 6, 7, 8. и 9. овог Правилника псеудонимизују и анонимизују се заменом или изостављањем података, у зависности од облика у којем судска одлука постоји.

 

            Начин псеудонимизације и анонимизације из става 1. овог члана мора бити примењен доследно, тако да се идентитет физичког или правног лица не може одредити.

 

 

Псеудонимизација/анонимизација података у судским одлукама

које постоје у електронском облику

 

Члан 11.

 

            Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама које постоје у електронском облику врши се заменом података.

 

            Псеудонимизација и анонимизација имена и презимена врши се заменом са два иста велика слова, при чему се задржава основа својства тог лица у поступку, ако је исто наведено (АА...).

 

            Свако следеће име и презиме лица које је наведено у судској одлуци замењује се са друга два велика слова, азбучним редоследом слова (АА, ББ...).

 

            Псеудонимизација и анонимизација бројчаних и свих других подтака осим имене и презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ...) врши се заменом са три тачке (...) при чему се задржава ознака врсте тог податка, уколико је иста наведена.

 

 

Псеудонимизација/анонимизација података у судским одлукама

које постоје само у писаном облику

 

Члан 12.

 

 

            Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама које постоје само у писаном облику врши се изостављањем података.

 

            Изостављање података из става 1. овог члана врши се прекривањем црном бојом тако да се подаци који подлежу анонимизацији учине невидљивим, након чега се приступа фотокопирању или скенирању судске одлуке.

 

            Код изостављања имена и презимена задржава се ознака својства тог лица у поступку уколико је иста наведена.

 

            Код изостављања бројчаних података и свих других података осим имена и презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ ...) задржава се ознака тог податка уколико је иста наведена.

 

Члан 13.

 

            Председник суда одређује Годишњим распоредом послова судијских помоћника за текућу годину лице или лица која врше псеудонимизацију и анонимизацију.

 

            Судска одлука која се псеудонимизује и анонимизује доставља се лицу које врши анонимизацију у електронском облику погодном за компјутерску обраду.

 

            Уколико не постоји у електронском облику, судска одлука доставља се у писаном облику.

 

            Лице које врши анонимизацију је у обавези да поступа у складу са одредбама овог Правилника и да сачува у електронској форми копије изворних и обрађених одлука.

 

            О псеудонимизираним и анонимизираним судском одлукама води се јединствена евиденција.  

 

Примена правилника

 

Члан 14.

 

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли суда а примењује се од 1. 7. 2017. године.

 

            Почетком примене овог Правилника престаје да важи Правилник Апелационог суда у Крагујевцу о замени и изостављању података у судским одлукама број СУ II-17-1/11 од 12. 1. 2011. године.

 

 

                                                                                                                  Председник

                                                                                                 Апелационог суда у Крагујевцу

                                                                                                            Дубравка Дамјановић

 

 

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу