Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Судска пракса » Грађанско одељење » Правна схватања, ставови и закључци Апелационог суда у Крагујевцу » Правни закључак донет на седници грађанског одељења одржаној 23.09.2019. године

Правни закључак донет на седници грађанског одељења одржаној 23.09.2019. године

УСВОЈЕН ПРАВНИ ЗАКЉУЧАК:

Правична накнада материјалне штете која се досуђује због утврђене повреде права на суђење у разумном у парничном поступку тужиоцима као повериоцима ненаплаћених потраживања против дужника друштвених предузећа, где постоји и одговорност државе за дугове друштвених предузеће, представља потраживање утврђено правноснажном пресудом на које се обрачунава законска затезна камата до дана отварања стечајног поступка (потраживање признато у стечајном поступку) умањено за износе који суевентуално по том основу наплаћени. На тако утврђен износ материјалне штете тужиоцима припада законска затезна камата од дана подношења тужбе.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу