Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Судска пракса » Грађанско одељење » Правна схватања, ставови и закључци Апелационог суда у Крагујевцу » Правни закључци донети на седници грађанског одељења одржаној 17. 10. 2011. године

Правни закључци донети на седници грађанског одељења одржаној 17. 10. 2011. године

ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ НА СЕДНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, ОДРЖАНОJ ДАНА 17. ОКТОБРА 2011. ГОДИНЕ


1. Потраживање војних резервиста према Републици Србији, за ратне дневнице, која се заснивају на изворној – Законом о војсци и подзаконским актима, утврђеној обавези државе да припадницима војске исплаћује дневнице и друге бенефиције за учешће у рату, застаревају у роковима из чл.376 ст.1 ЗОО (правно схватање Врховног суда Србије од 19. маја 2009. године).

2. Уколико се потраживање заснивају на споразуму који је Влада Републике Србије 11.01.2008. године закључила са штрајкачким одборима и споразумима које су поједине општине закључиле са  штрајкачким одборима поводом истог питања (Куршумлија, Бојник, Лебане, Житорађа, Дољевац, Блаце и Прокупље), по тужбама војних резервиста пасивно су легитимисани Република Србија и Општина на коју се споразум односи.

 Штрајкачки одбор не може бити странка у тим поступцима, јер за то нису испуњени услови из чл.73 ЗПП (осим изузетно по чл.73 ст.2 ЗПП).

3. Успех војних резервиста у парници зависи од тога да ли су сви учесници споразумевања, Република Србија, Општина, Штрајкачки одбор и сам тужилац испунили своје преузете обавезе по споразумима (сходна примена чл.17 ЗОО). То је чињенично питање које се утврђује у свакој конкретној парници, сходно правилима ЗПП о доказивању.


                                                                                Председник Грађанског одељења,
                                                                                          судија Обрен Јездић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу