Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Председник суда

Председник суда

 

Законом о судијама регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.

Законом о уређењу судова и Судским пословником прописана су права, овлашћења и обавезе председника суда.

 

Услови за избор председника суда

За председника суда, може бити изабран судија који се налази на сталној судијској функцији у суду истог или вишег степена, и који има изражену способност за руковођење и организацију послова у суду, а у складу са  критеријумима које доноси Високи савет судства.

 

Предлагање кандидата за председника суда

Високи савет судства предлаже једног кандидата за председника суда.

Пре утврђивања предлога, Високи савет судства прибавља мишљење о пријављеним кандидатима на седници свих судија оног суда за који се председник бира. Народна скупштина бира председника суда на предлог Високог савета судства. Судија који је изабран за председника суда, обавља и судијску функцију у том суду.

 

Избор председника суда

Народна скупштина бира председника суда на предлог Високог савета судства.

Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду.

 

Трајање и престанак функције председника суда

Председник суда бира се на пет година и не може бити поново изабран.

Време на које је председник суда изабран тече од дана ступања на функцију.

Председнику суда престаје функција: престанком судијске функције; избором за судију другог суда; на лични захтев; због укидања суда; истеком мандата и разрешењем са функције председника.

Одлуку о престанку функције доноси Народна скупштина.

Кад председнику суда престане функција, Високи савет судства је дужан да без одлагања предложи кандидата за избор новог председника суда.

Овлашћења и дужности председника суда регулисани су Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Судским пословником. Сходно наведеним прописима, председник суда:

 • представља суд и одговоран је за правилан и благовремен рад суда;
 • организује рад у суду;
 • стара се о одржавању независности судија и угледу суда
 • руководи радом Судске управе, а поједине послове Судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења, осим оних послова који су у искључивој-непренoсивој надлежности председника суда;
 • у пословима Судске управе председнику помажу секретар суда и организатор послова у суду, менаџер суда;
 • стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника издавањем наредби и упутстава;
 • надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуго траје, прибављањем извештаја и на сваки други погодан начин;
 • остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законито, правилно, тачно и благовремено обављање свих послова;
 • врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника;
 • разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом. О основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавештава подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од дана пријема притужбе;
 • доноси програм решавања старих предмета, прати и надзире спровођење програма ради његове измене и допуне, односно обустављања његовог спровођења. Програмом  се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и Судским пословником;
 • надзире судску управу нижег суда и у случају нечињења председника нижег суда, доноси акте из његовог делокруга, а може тражити и обавештење у вези примене прописа, току поступка, извештаје, као и друге потребне податке;
 • организује обиласке нижих судова са свог подручја, приликом којих може тражити обавештења о примени прописа и проблемима у суђењу;
 • прописује кућни ред и одређује распоред коришћења просторија у судској згради;
 • даје писмено одобрење за фотографисање и снимање у згради суда, као и на рочиштима;
 • врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају његове спречености или одсутности. Поједине делатности судске управе председник може поверити свом заменику или председницима одељења. Ово не важи за послове који се односе на одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и на удаљење судије и судије поротника са дужности.

У пословима судске управе председнику суда помажe секретар суда.

У Апелационом суду у Крагујевцу утврђена је и организациона јединица кабинет председника суда у којем се обављају послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно технички послови из делокруга рада председника суда.

Кабинетом председника Апелационог суда у Крагујевцу руководи председник Апелационог суда у Крагујевцу судија Дубравка Дамјановић, а у оквиру кабинета раде:

координатор за медије Милена Андријевић

административно технички секретар Душица Смиљанић.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу