Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Председник суда

Председник суда

 

Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр. 10/23), регулисан је избор председника суда.

Према одредбама наведеног закона, за председника суда може бити изабран судија који врши судијску функцију у суду истог или вишег степена и који има изражену способност за руковођење и организацију послова у суду, а у складу са  критеријумима које доноси Високи савет судства.

Председника суда бира Високи савет судства.

Високи савет судства објављује јавни конкурс за избор председника суда, а пре доношења одлуке о избору, Високи савет судства обавља разговор са пријављеним кандидатом.

Приликом доношења одлуке о избору председника суда, Високи савет судства узима у обзир оцену добијену у поступку вредновања рада, предложени програм унапређења рада суда од стране кандидата, оцену добијену на разговору и прибавља мишљење о пријављеном кандидату од седнице свих судија суда за који се врши избор председника.

Одлука Високог савета судства о избору председника суда мора бити образложена и објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", као и на интернет страници Високог савета судства.

У поступку за избор председника суда обезбеђује се јавност рада, која се ближе уређује актом Високог савета судства.

Судија који је изабран за председника суда врши и судијску функцију у том суду.

Председник суда бира се на пет година без могућности поновног избора за председника истог суда.

Време на које је председник суда изабран тече од дана ступања на функцију.

Председнику суда престаје функција престанком судијске функције, избором за судију другог суда, на лични захтев, због укидања суда, истеком мандата и разрешењем са функције председника суда.

Одлуку о престанку функције председника суда доноси Високи савет судства.

Кад председнику суда престане функција, Високи савет судства је дужан да без одлагања спроведе поступак избора председника суда.

Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником регулисана су права и дужности председника суда.

Сходно наведеним прописима, председник суда:

 • представља суд и одговоран је за правилан и благовремен рад суда;
 • организује рад суда;
 • обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду;
 • стара се о одржавању независности судија и угледу суда;
 • руководи судском управом, а поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника и председницима одељења, осим оних послова који су у искључивој-непренoсивој надлежности председника суда, као и управитељу суда;
 • у пословима судске управе председнику помажу секретар суда и управитељ суда;
 • стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника издавањем наредби и упутстава;
 • надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуго траје, прибављањем извештаја и на сваки други погодан начин;
 • остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад;
 • врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника;
 • разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом. О основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавештава подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од дана пријема притужбе;
 • доноси програм решавања старих предмета, прати и надзире спровођење програма ради његове измене и допуне, односно обустављања његовог спровођења. Програмом  се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и Судским пословником;
 • надзире судску управу нижег суда и у случају нечињења председника нижег суда, доноси акте из његовог делокруга, а може тражити и обавештење у вези примене прописа, току поступка, извештаје, као и друге потребне податке;
 • организује обиласке нижих судова са свог подручја, приликом којих може тражити обавештења о примени прописа и проблемима у суђењу;
 • прописује кућни ред и одређује распоред коришћења просторија у судској згради;
 • даје писмено одобрење за фотографисање и снимање у згради суда, као и на рочиштима;
 • врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају његове спречености или одсутности. Поједине делатности судске управе председник може поверити свом заменику или председницима одељења. Ово не важи за послове који се односе на одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и на удаљење судије и судије поротника са дужности.

У пословима судске управе председнику суда помажe секретар суда и управитељ суда.

У Апелационом суду у Крагујевцу утврђена је и организациона јединица кабинет председника суда у којем се обављају послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно технички послови из делокруга рада председника суда.

Кабинетом председника Апелационог суда у Крагујевцу руководи председник Апелационог суда у Крагујевцу судија Александар Блануша.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу