Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Саопштења за јавност » Рaдно време и пријем стрaнaкa

Рaдно време и пријем стрaнaкa

Радно време у суду одређује председник Врховног касационог суда у складу са посебним прописом.
У оквиру одређеног радног времена председник Апелационог суда у Крагујевцу, утврђује дневни распоред радног времена којe је објављено на оријентационој табли на улазу у зграду суда.

Радно време у Апелационом суду у Крагујевцу је од 7,30h до 15,30h. Пауза је од 9,30 до 10,00.

Радње које се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, тако да не трпе одлагање, спроводе се без обзира на радно време. Започета рочишта чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, довршиће се након редовног радног времена.

Стрaнке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, разгледања и преписивања списа, добијања потврда и сл. примају се у време одређено годишњим распоредом послова.

Пријем странака одређује председник суда и може га поверити заменику председника суда или председнику појединог одељења.

Пријем странака у Апелационом суду у Крагујевцу врши се заказивањем телефонским путем или лично. Странке прима председник суда или заменик председника суда.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу