Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Распоред просторија Апелационог суда

Распоред просторија Апелационог суда

Председник суда одређује распоред просторија у судској згради, тако да  се одређују просторије за одржавање суђења (суднице), за пријем странака и њихово задржавање у згради, за смештај председника, судија, судских одељења и већа, писарнице и осталих служби у суду.

Предлогом одлуке в. ф. председника Апелационог суда, а по прибављеном мишљењу в.ф. председника Вишег и Основног суда утврђен је распоред коришћења службених просторија Апелационог суда, Вишег суда и Основног суда чије се седиште налази у судској згради.

Распоред радних просторија истакнут је на видном месту на улазу у судску зграду, постављањем орјентационе табле. Орјентациона табла садржи: преглед судских просторија по одељењима и службама, бројеве радних просторија у којима се налазе поједина одељења, већа и службе са именима председника већа, односно судија појединаца, као и запослених који непосредно поступају са странкама.

У згради суда одређена је просторија коју користе Јавни тужиоци и њихови заменици, обзиром, да седиште јавног тужилаштва није у згради суда.

Председник Апелационог суда у Крагујевцу као председник највишег суда смештеног у згради правосудних органа прописује кућни ред.

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

У случају кршења кућног реда од стране странака или других лица у судској згради, правосудна стража може применити само оне мере које су одређене законом и актом у правосудној стражи.

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка, односе са поштовањем, поштујући достојанство њихове личности.

 

 


 

 


 

 


 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу