Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Судска пракса » Грађанско одељење » Правна схватања, ставови и закључци Апелационог суда у Крагујевцу » Правна схватања усвојена на седници грађанског одељења одржаној 07.03.2011.године

Правна схватања усвојена на седници грађанског одељења одржаној 07.03.2011.године

ПРАВНА СХВАТАЊА УСВОЈЕНА НА СЕДНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАНОЈ ДАНА 07.03.2011. ГОДИНЕ

I

Правна схватања усвојена на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Крагујевцу, од 07.03.2011. године, а поводом питања која су разматрана и утврђена на заједничком састанку представника Апелационих судова у области радних спорова одржаном 17.02.2011. године.

 

1. Запослени може покренути спор пред надлежним судом са захтевом за враћање на рад у року од 90 дана од дана правноснажности пресуде, којим је поништено као незаконито решење послодавца којим је отказан уговор о раду, јер је то тренутак сазнања за повреду права.

2. У погледу висине дневница за службена путовања у иностранство, примењују се Уредба о издацима за службена путовања у земљи и селидбе у иностранство, који се савезним органима управе признају у материјалне трошкове до 29.09.2007. године, а од овог датума Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, као посебан пропис на који упућује чл. 18 тач. 3 Закона о раду. Општи акт послодавца не може прописивати нижу вредност дневница од вредности прописаних Уредбом.

3. Застарелост потраживања на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора није везана за исплату зараде, јер се ради о различитим основима потраживања, осим ако актом послодавца није било предвиђено да се средства за топли оброк исплаћују из масе средстава за зараде.

4.  У случају да је странку у парничном поступку заступало неовлашћено лице, у поступку по жалби, тај недостатак у погледу већ предузетих парничних радњи може се отклонити, тако што ће исте странка накнадно одобрити (чл.361 ст. 2 тач.9 и чл. 92 ст. 2 Закона о парничном поступку).

5. У ситуацији када је запосленом исплаћена отпремнина код једног послодавца, по основу вишка запослених, па запослени код другог послодавца оствари отпремнину по истом основу (вишак запослених), исти има право на исплату отпремнине у висини сразмерно времену проведеном на раду код тог другог послодавца.

 

II

 

Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Крагујевцу, од 07.03.2011. године, а поводом одлуке ГЖ.бр.82/11 која је враћена из Одељења судске праксе

 

У својинским парницама могуће је тражити и предају ствари односно утврђеног сувласничког дела у државину путем физичке или цивилне деобе.

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА

                                                                                                             судија Обрен Јездић

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу