Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Судска пракса » Грађанско одељење » Правна схватања, ставови и закључци Апелационог суда у Крагујевцу » Правно схватање усвојено на седници грађанског одељења одржаној 17.05.2010.године

Правно схватање усвојено на седници грађанског одељења одржаној 17.05.2010.године

ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ГРАЋАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ од 17. маја 2010. године

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

 

Штета проузрокована у оружаним сукобима на територији Косова и Метохије током 1999. године дејством НАТО авијације застарева у року прописаном чланом 376. Закона о облигационим односима.

 

Из образложења:

 

Апелациони суд налази да у конкретом случају нема основа за примену рока застарелости из члана 377. Закона о облигационим односима по коме је предвиђено да када је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења, а у смислу правног схватања Грађанског одељења Врховног суда Србије од 27.12.1999. године.

У конкретном случају до повреде тужиоца је дошло на територији Косова и Метохије, која је у саставу државе Републике Србије, дана 10.05.1999. године, с тим што до рањавања тужиоца није дошло у оружаним сукобима са правојним формацијама бивших република, а обзиром да је тужба за накнаду штете поднета 13.05.2003. године, то је у конкретној правној ствари потраживање застарело, јер је протекао рок од 4 године и 3 дана од момента настанка штетног догађаја до подношења тужбе, а у складу са чланом 376. Закона о облигацвионим односима.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу