Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Судије

Судије

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Злата Несторовић – члан већа
3. судија Милена Петровић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Јовица Илић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Олга Пековић – председник већа
2. судија Мирјана Војиновић – члан већа
3. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
4. судија Јелена Вилотијевић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ђорђе Ристић – члан већа

 

Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл.21 ст.3 Законика о кривичном поступку, одлучује веће у следећем саставу:


1. судија Радоман Спарић– председник већа
2. судија Милевка Миленковић– члан већа
3. судија Мирјана Војиновић– члан већа
4. судија Марина Илић– члан већа
5. судија Олга Пековић – члан већа

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА


1. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић - председник већа
2. судија Олга Пековић - члан већа
3. судија Милена Петровић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић - председник већа
2. судија Мирјана Војиновић - члан већа
3. судија Ђорђе Ристић - члан већа  

 ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

1. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Симовић – председник већа
2. судија др Татјана Кандић – члан већа
3. судија Светлана Ћупрић - члан већа
4. судија Владан Миољевић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Тања Павловић Недељковић - председник већа
2. судија Зорица Игњатовић - члан већа
3. судија Зоран Дукић - члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Дејан Лукић – председник већа
2. судија Сузана Чоловић – члан већа
3. судија Александар Буђевац - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Ана Спасић - председник већа
2. судија Александра Прешић - члан већа
3. судија Светлана Илић - члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Јовановић - председник већа
2. судија Слободан Петровић - члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић - члан већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Дринка Кривчевић – председник већа
2. судија Драгана Стефановић Лабан – члан већа
3. судија Предраг Колаковић - члан већа

Поступање у "Гж-5" предметима


По жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у споровима по Закону о утврђивању чињеница о статусту новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији и који се заводе у уписник "Гж-5", одлучују већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Симовић - председник већа
2. судија др Татјана Кандић - члан већа
3. судија Тања Павловић Недељковић - члан већа
4. судија Амела Бабобић Васић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Дејан Лукић - председник већа
2. судија Зорица Игњатовић - члан већа
3. судија Зоран Дукић - члан већа
4. судија Драгана Стефановић Лабан - члан већа

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ


1. ВЕЋЕ
1. судија Симонида Милорадовић - председник већа
2. судија Светлана Бранковић - члан већа
3. судија Душица Вуковић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Симић - председник већа
2. судија Зорица Јовановић - члан већа
3. судија Мирјана Трмчић - члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Марија Петковић - председник већа
2. судија Наташа Петровић - члан већа
3. судија Марија Филиповић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Јасминка Вукановић – председник већа
2. судија Радмила Николић – члан већа
3. судија Данијела Савић – члан већа      

5. ВЕЋЕ
1. судија Марија Марковић – председник већа
2. судија Зорица Радаковић – члан већа
3. судија Данијела Марић – члан већа
                                    
 


Поступање у предметима рехабилитације

По жалбама против решења у поступку рехабилитације, сходно чл.18 ст.2 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", број 92/11), одлучују већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Олга Пековић – председник већа
2. судија Дејан Лукић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ана Спасић – члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Сузана Чоловић – члан већа
3. судија Милена Петровић – члан већа

 

По жалбама против решења у поступку рехабилитације из чл. 30 ст. 1 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 92/11), а у вези чл. 6 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 33/06), поступа веће у саставу:

1. судија Радоман Спарић - председник већа
2. судија Милена Петровић - члан већа
3. судија Ана Спасић - члан већа
4. судија Сузана Чоловић - члан већа
5. судија Марина Илић - члан већа

 

 ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

Судије које ће, поред председника суда, одлучивати и водити поступак по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС" број 40/15), су:

За предмете из кривичне материје:
- судија Марина Илић

За предмете из грађанске материје:
- судија Тања Павловић Недељковић
- судија Светлана Илић

За предмете из материје радних спорова:
-судија Симонида Милорадовић
-судија Марија Марковић

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређују се:

- судија Радоман Спарић - за руководиоца судске праксе у Кривичном одељењу,
- судија Марина Илић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
- судије Слободан Петровић и др Татјана Кандић - за руководиоце судске праксе у Грађанском одељењу,
- судија Марија Марковић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за радне спорове,
- судија Марина Илић - за руковоциоца судске праксе у одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року,
- судије др Татјана Кандић и Дејан Лукић - за руководиоце судске праксе у Грађанском одељењу у делу поступања у предметима по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у споровима по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији и који се заводе у уписник Гж-5.

Заменици руководиоца судске праксе у кривичном одељењу, грађанском одељењу, одељењу за радне спорове и грађанском одељењу у делу поступања у предметима по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у споровима по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији и који се заводе у уписник "Гж5", су председници већа по потреби и распореду који унапред сачињава председник одговарајућег одељења.
Одељење судске праксе своје задатке извршава на седници одељења, као и у кривичној и грађанској секцији одељења, које сачињавају судије из одељења судске праксе који поступају у кривичној, односно грађанској материји.
Секције одељења судске праксе помажу председнику кривичног, односно грађанског одељења и одељења за радне спорове у припреми седница одељења на којима се разматрају питања из судске праксе, као и руководиоцима судске праксе у кривичној, грађанској материји и материји радних спорова у обављању послова на уједначавању судске праксе и подизању квалитета рада суда уопште.
Одељење судске праксе ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе по судским одељењима.

 

Редакцијски одбор Билтена судске праксе

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:
1. Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе, председник суда судија Александар Блануша.
2. Заменици главног и одговорног уредника судија Радоман Спарић и судија Тања Павловић Недељковић.
3. Чланови Редакцијског одбора судије: Симонида Милорадовић, Марија Марковић, Јасмина Симовић, Слободан Петровић, др Татјана Кандић, Тања Павловић Недељковић, Олга Пековић, Мелевка Миленковић, Марина Илић и Мирјана Војиновић.


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

У припремном одељењу обављаће се послови предвиђени одредбом чл.16 Судског пословника.
У припремном одељењу ће се испитивати испуњеност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима и на погодан начин означавати дозвољеност, благовременост и уредност жалбе, означавати датум иницијалног акта и датум изјављивања жалбе. Тако ће се већ приликом завођења предмета знати да ли се ради о старом предмету и да ли предмет треба означити и увести у програм решавања старих предмета. У кривичним предметима ће се поред испитивања напред наведених процесних претпоставки означити и рок застарелости кривичног гоњења.
Послове у припремном одељењу обављаће судијски помоћници према распореду који ће за одговарајућу материју сачињавати судије које су одређене за надзор и обуку судијских помоћника.@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу