Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судије

Судије

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. ВЕЋЕ
1. судија Александар Блануша – председник већа
2. судија Олга Пековић – члан већа
3. судија Зорица Ђурић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Весна Димитријевић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Оливера Бојовић – председник већа
2. судија Драган Лековић – члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Милевка Миленковић – председник већа
2. судија Жарко Стевановић – члан већа
3. судија Ђорђе Ристић – члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ружица Ђурђевић – члан већа
3. судија Мирјана Војиновић – члан већа

 

Веће надлежно за одлучивање по жалбама у трећем степену

Ради одлучивања по жалбама изјављеним против пресуда другостепеног суда у трећем степену, у складу са чл.21 ст.3 Законика о кривичном поступку, одлучује веће у следећем саставу:
1. судија Александар Блануша  – председник већа
2. судија Радоман Спарић  – члан већа
3. судија Милевка Миленковић – члан већа
4. судија Мирјана Војиновић – члан већа
5. судија Марина Илић – члан већа

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА


ВЕЋЕ
1. Марина Илић - председник већа
2. Ружица Ђурђевић - члан већа
3. Мирјана Војиновић - члан већа

 

 

 ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

1. ВЕЋЕ
1 судија Драгана Сретовић – председник већа
2. судија Александра Прешић  - члан већа
3. судија Светлана Васиљевић  - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Надежда Видић – председник већа
2. судија Гордана Вељовић - члан већа
3. судија Дринка Кривчевић - члан већа
4. судија Светлана Ћупрић - члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Симовић – председник већа
2. судија др Татјана Кандић - члан већа
3. судија Марица Петровић - члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Грозда Арнаут- председник већа
2. судија Зорица Игњатовић - члан већа
3. судија Зоран Дукић - члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Дејан Лукић – председник већа
2. судија Сузана Чоловић – члан већа
3. судија Драгана Стефановић Лабан - члан већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Ана Спасић - председник већа
2. судија Тања Павловић Недељковић - члан већа
3. судија Светлана Илић - члан већа

7. ВЕЋЕ
1. судија Јасмина Јовановић - председник већа
2. судија Слободан Петровић - члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић - члан већа

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ


1. ВЕЋЕ
1. судија Симонида Милорадовић – председник већа
2. судија Светлана Бранковић – члан већа
3. судија Мирјана Станковић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Симић – председник већа
2. судија Марија Марковић – члан већа
3. судија Милена Петровић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Марија Петковић – председник већа
2. судија Наташа Петровић – члан већа
3. судија Јовица Илић– члан већа 

4. ВЕЋЕ
1. судија Јасминка Вукановић – председник већа
2. судија Радмила Николић – члан већа
3. судија Зорица Јовановић – члан већа
 


Поступање у предметима рехабилитације

По жалбама против решења у поступку рехабилитације, сходно чл.18 ст.2 Закона о рехабилитацији („Сл. гласник РС", број 92/11), одлучују већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Олга Пековић – председник већа
2. судија Дејан Лукић – члан већа
3. судија Злата Несторовић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић – председник већа
2. судија Ана Спасић – члан већа
3. судија Амела Бабовић Васић – члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић – председник већа
2. судија Сузана Чоловић – члан већа
3. судија Ружица Ђурђевић – члан већа

 

По жалбама против решења у поступку рехабилитације из чл. 30 ст. 1 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 92/11), а у вези чл. 6 Закона о рехабилитацији ("Сл. гласник РС" број 33/06), поступа веће у саставу:

1. судија Радоман Спарић - председник већа
2. судија Ружица Ђурђевић - члан већа
3. судија Ана Спасић - члан већа
4. судија Сузана Чоловић - члан већа
5. судија Марина Илић - члан већа

 

 ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Све судије Апелационог суда у Крагујевцу као чланови једног одељења одлучиваће у предметима покренутим по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року према чл. 8а-8б Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС" број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13 и 40/15) у материји у којој поступају у оквиру других одлељења по Годишњем распореду послова, сходно чл. 34 ст. 1 Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС" број 40/15)

Судије које ће, поред председника суда, одлучивати и водити поступак по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС" број 40/15), суд:

За предмете из кривичне материје:
- судија Марина Илић

За предмете из грађанске материје:
- судија Тања Павловић Недељковић
- судија Грозда Арнаут

За предмете из материје радних спорова:
-судија Симонида Милорадовић
-судија Марија Марковић

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

За руководиоце судске праксе по судским одељењима одређују се:
- судија Радоман Спарић - за руководиоца судске праксе у Кривичном одељењу,
- судија Марина Илић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима,
- судије Слободан Петровић и др Татјана Кандић - за руководиоца судске праксе у грађанском одељењу,
- судија Марија Марковић - за руководиоца судске праксе у Одељењу за радне спорове,
- судија Марина Илић - за руковоциоца судске праксе у одељењу за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.

Заменици руководиоца судске праксе у кривичном одељењу, грађанском одељењу и одељењу за радне спорове су председници већа по потреби и распореду који унапред сачињава председник одговарајућег одељења.
Одељење судске праксе своје задатке извршава на седници одељења, као и у кривичној и грађанској секцији одељења, које сачињавају судије из одељења судске праксе који поступају у кривичној, односно грађанској материји.
Секције одељења судске праксе помажу председнику кривичног, односно грађанског одељења и одељења за радне спорове у припреми седница одељења на којима се разматрају питања из судске праксе, као и руководиоцима судске праксе у кривичној, грађанској материји и материји радних спорова у обављању послова на уједначавању судске праксе и подизању квалитета рада суда уопште.
Одељење судске праксе ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе по судским одељењима.

 

Редакцијски одбор Билтена судске праксе

Редакцијски одбор Билтена судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу сачињавају:
1. Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе, председник суда судија Дубравка Дамјановић.
2. Заменици главног и одговорног уредника судија Александар Блануша и Јасмина Симовић.
3. Чланови Редакцијског одбора судије: Симонида Милорадовић, Марија Марковић, Јасмина Симовић, Слободан Петровић, др Татјана Кандић, Надежда Видић, Оливера Бојовић, Радоман Спарић, Мелевка Миленковић и Марина Илић.


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

У припремном одељењу обављаће се послови предвиђени одредбом чл.16 Судског пословника.
У припремном одељењу ће се испитивати испуњеност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима и на погодан начин означавати дозвољеност, благовременост и уредност жалбе, означавати датум иницијалног акта и датум изјављивања жалбе. Тако ће се већ приликом завођења предмета знати да ли се ради о старом предмету и да ли предмет треба означити и увести у програм решавања старих предмета. У кривичним предметима ће се поред испитивања напред наведених процесних претпоставки означити и рок застарелости кривичног гоњења.
За надзорне судије у овом одељењу одређују се председници кривичног и грађанског одељења и њихови заменици.@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу