Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Судска управа

Судска управа

Судским пословником, прописује се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Апелационог суда у Крагујевцу, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају.

У Судској управи се обављају послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду,
 • старање о благовременом и уредном обављању послова у Суду,
 • припремање реферата за стручне састанке и послове везане за стручно усавршавање судија и судског особља,
 • успостављање и одржавања контаката са органима старатељства,
 • обилазак притворених малолетних лица и упознавања са њиховим проблемима,
 • позивање и распоређивање судија поротника,
 • послови везани за сталне вештаке и судске тумаче,
 • разматрања притужби и представки,
 • вођење статистике и израда извештаја,
 • финансијско-материјално пословање суда,
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља,
 • стручни послови везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду,
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње уређење, радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи,
 • послови вођења евиденције о присуству запослених у суду, евиденција њихових долазака и одлазака са посла,
 • припремање материјала у вези огласа за пријем у радни однос нових радника,
 • послови у вези пријава и одјава радника,
 • издавање потврда и уверења,
 • вођење персоналних досијеа запослених и вођење матичне књиге запослених,
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Апелационог суда у Крагујевцу чине:

 • Председник суда, Александар Блануша
 • Заменици председникa суда:

  -   судија Симонида Милорадовић

  -   судија Радоман Спарић

Заменику председника суда, поред општих послова, у смислу чл. 53 ст. 4 и чл. 54 ст. 1 Закона о уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: у одсуству председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој - непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима за изузеће и искључење судија у кривичним и грађанским стварима, врши надзор у финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Заменици председника суда дужни су да председнику суда достављају по потреби месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе у складу са чл. 74 Судског пословника поверавају се: 

судији Злати Несторовић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за кривичну материју и

судији Светлани Бранковић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за грађанску материју.

Послове секретара суда обавља виши саветник Данијела Вранић. 

Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и уређење web site-а суда обавља виши саветник Милена Андријевић, која ће уједно вршити и послове секретара суда у случају њеног одсуства. 

Послове административно – техничког секретара обавља Душица Смиљанић.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу