Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Судске службе

Судске службе

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СУДА

У Кабинету председника суда се обављају послови који доприносе остваривању функције председника Апелационог суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно-технички послови из делокруга рада председника суда.

Стручне послове при кабинету председника суда, у складу са Судским пословником и Годишњим распоредом послова, обављају виши саветник Милена Андријевић и административно - технички секретар Душица Смиљанић.

 

СУДСКА УПРАВА

У Судској управи се обављају послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Стручне послове судске управе у складу са Судским пословником и Годишњим распоредом послова, обавља виши саветник Данијела Вранић, секретар суда. Виши саветник Милена Андријевић мења секретара суда у њеном одсуству.

Организовање и координирање материјално - финансијских и организационо-техничких послова у суду, обавља управитељ суда, Ненад Недељковић.

 

СУДСКА ПИСАРНИЦА

У Служби судске писарнице се обављају административно-технички послови из надлежности суда и то:

 • пријем поште и распоређивање по одељењима суда,
 • вођење уписника за предмете и то: „Кж1“, „Кж2“, „Кж3“, „Кж-р", „Кр", „Крм", „Крс", „Кжм1“, „Кжм2“, „Кжм-уо", „Кжм-р", „Кжмр-ас", „Кж-уо", „Кж1-спк", „Кж2-спк", „Кж-кре", „Кж-пои", „Кж-тои", „Кжр-по1", „Кж-по1-уо", „Кж1-по1", „Кж2-по1", „Кж3-по1", „Кж1-по1-спк", „Кж-по1-пои", „Кж-по1-тои", „Кж-по1-кре",  „Кж2-по1-спк", „Кжр-ас", „Р4к", „Ржк", „Гж“, „Гж1“, „Гж2“, „Гж3", „Гж4", „Гж5", „Гж-уз", „Гж1-уз", „Гж-рр", „Р“, „Р1", „Р3", „Р4", „Р4г", „Р4р", „Р4к", „Рж-к", „Рж-г", „Рж-р", „Рех-ж", „Рдс", „Рдс1".
 • израда редовних и повремених статистичких извештаја, извештаја о раду судија и свих осталих потребних извештаја,
 • технички послови око припремања предмета, пословни календар,
 • поступање по предметима из евиденције и враћање судијама,
 • евидентирање решених предмета по судијама,
 • послови везани за архивирање и чување предмета судске архиве,
 • расписивање рочишта и претреса у предметима,
 • отпремање поште и послови у вези истог (књига поште, књига препорука, књиге експедованих предмета),
 • остали послови по налогу председника суда.

У оквиру судске писарнице образује се пријемна канцеларија, као и одсеци за рад на предметима појединих одељења и то:

 • Одсек за кривичне предмете
 • Одсек за парничне предмете

Радом организационе јединице Писарница руководи управитељ писарнице Весна Алексић, а заменик управитеља писарнице је Радмила Радовић.

 

РАЧУНОВОДСТВО

У служби рачуноводства обављају се материјално-финансијски послови који се врше под надзором председника суда, а у складу са законским прописима, и то:

 • израда периодичних и завршних рачуна,
 • предрачун прихода и расхода,
 • праћење извршења буџета по наменама,
 • израда предлога финансијског плана,
 • израда финансијског плана,
 • требовање средстава,
 • вођење и контрола тачности књиговодствених исправа,
 • контрола исправности настанка пословне промене и плаћања,
 • контирање и књижење,
 • обрачун и исплата личних доходака запослених,
 • састављање извештаја за статистику и пензиони фонд,
 • обрачун и исплата судија поротника и вештака,
 • депозит суда и
 • други послови по налогу председника суда.

Радом организационе јединице Рачуноводство руководи шеф рачуноводства Наташа Радивојевић.

 

ДАКТИЛОБИРО 

У Служби дактилобироа обављају се следећи послови:

 • израда записника на претресима и рочиштима,
 • куцање одлука, дописа, решења,
 • препис текстова и рукописа,
 • израда свих врста табела,
 • унос текстова по диктату и са диктафонских трака,
 • позивање странака за рочишта и претресе,
 • расписивање позива по налогу судије,
 • припрема и штампа завршених материјала,
 • и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

Радом организационе јединице Дактилобиро руководи шеф дактилобироа Милинко Недељковић.

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

У Техничкој служби обављају се следећи послови:

 • обезбеђење лица и зграде,
 • службени превоз лица,
 • разношење поште у згради суда,
 • разношење поште ван зграде суда, другим органима, организацијама, установама и грађанима,
 • рад на централи суда,
 • одржавања зграде,
 • одржавања хигијене у згради, као и слични послови.

 

ПРАВОСУДНА СТРАЖА

Предраг Спасојевић, руководилац правосудне страже и противпожарне заштите.

 

ИНФОРМАТИЧКА СЛУЖБА

У информатичкој служби обављају се следећи послови:
- информатичка припрема за аналитику рада суда и израду статистичких
извештаја у електронском облику,
- имплементација пословног, апликативног софтвера у оквиру ПРИСС-
правосудног информационог система Србије, укључујући базе података, њихову
структуру и начине заштите, конфигурацију сервера,
- израда мање сложених пословних апликација за аутоматизацију послова у
суду,
- обука корисника на пословним апликацијама,
- организовање периодичних обука судија и запослених у области коришћења
нових информационих технологија и програма које се користе у суду,
- израда и ажурирање веб презентације и дизајн пословног материјала суда,
- праћење вирусних програма и примена анти-вирусне заштите,
- други послови по налогу председника суда.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу