Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судске службе

Судске службе

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СУДА:

У Кабинету Председника суда се обављају послови који доприносе остваривању функције Председника Апелационог суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно-технички послови из делокруга рада председника суда.

1. Милена Андријевић, координатор за медије,
2. Душица Смиљанић, административно технички секретар

 

СУДСКА УПРАВА

У Судској управи се обављају послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Стручне послове судске управе у складу са Судским пословником и Годишњим распоредом послова, обавља Зорица Јовановић, секретар суда. Судијски помоћник Милена Андријевић ће мењати секретара суда у њеном одсуству.

 

СУДСКА ПИСАРНИЦА

У Служби судске писарнице се обављају административно-технички послови из надлежности суда и то:

 • пријем поште и распоређивање по одељењима суда,
 • вођење уписника за предмете и то: „Кж1“, „Кж2“, „Кж3“, Кр, Крс, „Крм“, „Кжм“, „Кжм1“, „Кжм2“, „Гж“, „Гж1“, „Гж2“, „Р“, Рех.
 • израда редовних и повремених статистичких извештаја, извештаја о раду судија и свих осталих потребних извештаја,
 • технички послови око припремања предмета, пословни календар,
 • поступање по предметима из евиденције и враћање судијама,
 • евидентирање решених предмета по судијама,
 • послови везани за архивирање и чување предмета судске архиве,
 • расписивање рочишта и претреса у предметима,
 • отпремање поште и послови у вези истог (књига поште, књига препорука, књиге експедованих предмета)
 • остали послови по налогу Председника суда.

У оквиру судске писарнице образује се пријемна канцеларија, као и одсеци за рад на предметима појединих одељења и то:

 • Одсек за кривичне предмете
 • Одсек за парничне предмете

Радом организационе јединице писарница руководи управитељ писарнице Весна Алексић, а замењује је заменик управитеља писарнице Радмила Радовић.

 

РАЧУНОВОДСТВО

У служби рачуноводства обављају се материјално-финансијски послови који се врше под надзором Председника суда, а у складу са законским прописима, и то:

 • израда периодичних и завршних рачуна,
 • предрачун прихода и расхода,
 • праћење извршења буџета по наменама,
 • израда предлога финансијског плана
 • требовање средстава,
 • вођење и контрола тачности књиговодствених исправа,
 • контрола исправности настанка пословне промене и плаћања,
 • контирање и књижење,
 • обрачун и исплата личних доходака запослених,
 • састављање извештаја за статистику и пензиони фонд,
 • благајнички послови,
 • обрачун и исплата судија поротника и вештака и
 • други послови по налогу Председника суда.

Радом организационе јединице Рачуноводство руководи шеф рачуноводства Наташа Радивојевић.

 

ДАКТИЛОБИРО 

У Служби дактилобироа обављају се следећи послови:

 • израда записника на претресима и рочиштима,
 • куцање одлука, дописа, решења,
 • препис текстова и рукописа,
 • израда свих врста табела,
 • унос текстова по диктату и са диктафонских трака,
 • позивање странака за рочишта и претресе,
 • расписивање позива по налогу судије,
 • припрема и штампа завршених материјала,
 • и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

Радом организационе јединице Дактилобиро руководи шеф дактилобироа Милинко Недељковић

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

У Техничкој служби обављају се следећи послови:

 • обезбеђење лица и зграде,
 • службени превоз лица,
 • разношење поште у згради суда,
 • разношење поште ван зграде суда, другим органима, организацијама, установама и грађанима,
 • рад на централи суда,
 • одржавања зграде,
 • одржавања хигијене у згради, као и слични послови.

 

ПРАВОСУДНА СТРАЖА

1. Ратко Митровић, руководилац правосудне страже и противпожарне заштите

 

ОПЕРАТИВНИ И ИНФОРМАТИЧКИ ПОСЛОВИ

1. Загорка Глиговић, систем администратор

2. Ненад Недељковић, систем администратор

3. Немања Милановић, информатичар

4. Ангелина Недељковић, информатичар

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу