Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт
Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » АРХИВА » Годишњи распоред послова Aпелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину » Годишњи распоред послова апелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину - измена 1

Годишњи распоред послова апелационог суда у Kрагујевцу за 2018. годину - измена 1

Р е п у б л и к а С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I СУ-2- 9/18
Дана: 7. март 2018. године
К р а г у ј е в а ц

На основу чл. 34 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16 и 113/17) и чл. 46, 47 и 48 Судског пословника („Сл. гласник РС", бр.110/09, 70/11, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), по прибављеном мишљењу судија, в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу судија Дубравка Дамјановић утврдила је и на седници свих судија дана 7. марта 2018. године саопштила

ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину бр. I СУ-2-31/17 од 5. 12. 2017. године, мења се:

- у одељку III - Судска одељења, на тај начин што се у судска одељења распоређује 46 судија са вршиоцем функције председника суда, колико тренутно обавља судијску функцију.
- у одељку IV - Председници судских одељења, на тај начин што је председник грађанског одељења судија Бојан Пешић, а његов заменик судија Јасмина Јовановић.
- у одељку VII - Грађанско одељење - VII-а, на тај начин што се у грађанско одељење распоређује 17 судија и што састав 1. већа чине судије:

1. ВЕЋЕ
1. судија Драгана Сретовић – председник већа
2. судија Бојан Пешић – члан већа.

У осталом делу Годишњи распоред послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину бр. СУ I-2-31/17 од 5. 12. 2017. године, остаје неизмењен.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Дубравка Дамјановић

ПРАВНА ПОУКА: Судије имају право да изјаве приговор председнику Врховног касационог суда у року од три дана од дана сазнања.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу