Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину - измена 1

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину - измена 1

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број: I СУ-2-13/21

Дана: 14. април 2021. године

К р а г у ј е в а ц

На основу чл. 57 ст. 1, чл. 58 и чл. 69 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, … 88/18) и чл. 6, чл. 48 ст. 1 и чл.7 4 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр. 110/09, ... 93/19), в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу Александар Блануша, дана 14. априла 2021. године, утврђује

 

 

  ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА

СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-43/20 од 30. децембра 2020. године, мења се у деловима под I, II, III, IV и V, тако да исти сада гласе:

 

I - СУДСКА УПРАВА

 

Послове судијског помоћника у судској управи обављају ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ, ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ И САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН.

 

II - КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 1. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ
 2. НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
 3. АНА ДОБРИЋ
 1. МАРИЈА КАРАКЛИЋ
 2. ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
 1. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ

 

III - ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

 1. МАРИНА СЛАВКОВИЋ
 1. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
 2. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
 3. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
 4. ИВАНА МАРКОВИЋ
 5. ТАМАРА РАНКОВИЋ
 6. ДАНИЦА ЂУСИЋ
 7. ЕМИЛИЈА ЛЕПОЈЕВИЋ
 8. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
 9. ЈЕЛЕНА ТИМОТИЈЕВИЋ
 10. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
 11. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
 12. НЕВЕНА НИКОЛИЋ
 13. КРИСТИНА РАКОВИЋ
 14. ТИЈАНА ГОЈИЋ
 15. СУЗАНА МАРКОВИЋ
 16. КРИСТИНА РЕПАНОВИЋ
 17. МИЛЕНА ПАЈКИЋ
 18. ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

 

IV

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

 

 1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
 1. БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
 2. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
 3. ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
 4. СОЊА ЂУРИЋ
 5. ТАЊА ВУЈАСИНОВИЋ
 6. ДАЈАНА МЛАДЕНОВИЋ
 7. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
 8. МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
 9. ДРАГАНА ПЕРОВИЋ
 10. НАТАША ЈАНКОВИЋ
 11. ТАЊА АНДРИЋ

 

V

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 

 1. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
 1. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
 2. МАРИНА МИЛИКИЋ
 3. ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ“

 

У осталом делу Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-43/20 од 30. децембра 2020. године, остаје неизмењен.

 

 

 

                                                                                        В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

                                                                                              Александар Блануша

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу