Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Јавност у раду » Актуелни предмети

Актуелни предмети

18.03.2020. године

Предмет Апелационог суда у Крагујевцу Кж.1-930/19

Пресудом Вишег суда у Новом Пазару К-18/19 од 03.10.2019. године окр. Гафури Наки оглашен је кривим за продужено кривично дело обљуба са дететом из чл. 180 ст. 1 у вези чл. 61 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 9 година, у коју казну се урачунава време проведено у притвору у периоду од 20.09.2018. године па надаље.

Против наведене пресуде, жалбе су изјавили Виши јавни тужилац у Новом Пазару и браниоци окривљеног.

Апелациони суд у Крагујевцу је након одржане седнице већа дана 04.03.2020. године, донео пресуду Кж.1-930/19, којом је одбио као неосноване жалбе и и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Пазару К-18/19 од 03.10.2019. године.

Апелациони суд у Крагујевцу је жалбене наводе оценио као неосноване, јер је првостепени суд правилно и потпуно утврдио све одлучне чињенице и из истих извео правилан закључак да је окривљени на начин и под околностима, описаним у првостепеној пресуди, извршио кривично дело за које је осуђен.

 

11.03.2020. године

Предмет Апелационог суда у Крагујевцу Кж.1-881/19

Пресудом Вишег суда у Краљеву К-36/16 од 28.03.2019. године, исправљеном решењем истог суда од 24.09.2019. године, ослобођени су од оптужбе: окр. Љубиша Симовић из Краљева, за продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 61 Кривичног законика, окр. Бранко Ђоковић из Лађеваца, за продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Милан Мирковић из Краљева, за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Весна Благојевић из Краљева, због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Радослав Вељовић из Краљева, за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Драган Вучићевић из Мрчајеваца, за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Гордан Лешевић из Краљева, за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Милутин Павловић из Чачка, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 1 КЗ, окр. Милутин Ребриновић из Матарушке Бање, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ, окр. Саша Вељовић из Краљева, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 4 у вези ст. 1 КЗ, окр. Милан Шекуларац из Краљева, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 1 у вези ст. 1 КЗ, окр. Јовица Бинић из Краљева, за продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234 ст. 2 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 и чл. 61 КЗ, окр. Гојко Бојовић из Краљева, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ, окр. Драган Дончић из Ратине, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 1 КЗ и окр. Зоран Дончић из Ратине, за кривично дело превара из чл. 208 ст. 1 КЗ.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио Виши јавни тужилац у Краљеву.

Апелациони суд у Крагујевцу, након одржане седнице већа, донео је дана 10.02.2020. године пресуду Кж.1-881/19, којом је одбио као неосновану жалбу Вишег јавног тужиоца у Краљеву и потврдио пресуду Вишег суда у Краљеву К-36/16 од 28.03.2019. године, исправљену решењем истог суда К-36/16 од 24.09.2019. године, јер није доказано да су окривљени учинили кривична дела за која су оптужени.

 

06.01.2020. године

Предмет Апелационог суда у Крагујевцу Кж.1 по1-15/19

Пресудом Вишег суда у Краљеву, Посебно одељење за сузбијање корупције К.по4-29/18 од 19.08.2019. године, окривљени Ненад Андрић оглашен је кривим да је извршио кривична дела примање мита из чл. 367 ст. 4 КЗ и кривично дело трговина утицајем из чл. 366 ст. 3 КЗ, па му је за кривично дело примање мита из чл. 367 ст. 4 КЗ утврдио казну затвора у трајању од 2 (два) месеца, а за кривично дело трговина утицајем из чл. 366 ст. 3 КЗ, казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци, па га је применом одредаба Кривичног законика и Законика о кривичном поступку, осудио на јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, коју ће издржавати у просторијама у којима станује, уз примену мере електронског надзора.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили Виши јавни тужилац у Краљеву, Посебно одељење за сузбијање корупције, окривљени Ненад Андрић и бранилац окривљеног.

Апелациони суд у Крагујевцу, након одржаног претреса пред другостепеним судом, донео је дана 19.12.2019. године пресуду Кж.1 по1-15/19, којом је усвојио жалбе окривљеног и његовог браниоца и преиначио пресуду Вишег суда у Краљеву, Посебно одељење за сузбијање корупције К.по4-29/18 од 19.08.2019. године, тако што је на основу чл. 423 тач. 2 ЗКП, окривљеног Ненада Андрића, ослободио од оптужбе, јер није доказано да је учинио дело за које је оптужен.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу